Kommunedirektør Siri A. Meling benyttet anledningen til å takke mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye for den jobben hun har gjort i perioden der hun har vært konstituert kommunalsjef for samfunnsutvikling. Søyland Bye har vært konstituert i perioden 15. august 2020 frem til Røyneberg i dag tok til i stillingen. I denne perioden har hun satt i gang viktige og krevende endringsprosesser som danner et godt utgangspunkt for den fremtidige videreutviklingen av tjenesteområdet samfunnsutvikling.

Kommunens visjon, «Sammen for alle», peker mot samfunnsmessige forhold som vekst i folketall, økt utviklingskraft, innovasjon og verdiskapning. Dette krever satsing på, og samarbeid om, forhold som fremmer attraktivitet – eksempelvis infrastruktur, boligområder, hytteområder, næringsutvikling og utvikling av arbeidsplasser som fremmer befolkningsvekst.

Det økte fokus på tjenesteområdet samfunnsutvikling kom også frem da kommunestyret i 22. mars 2021 i sak 023/21 - Nytt reglement for utvalg for samfunnsutvikling (tidl. kommuneplanutvalg) endret navn og funksjon for det tidligere kommuneplanutvalget til utvalg for samfunnsutvikling.

Som kommunalsjef har Røyneberg ansvaret for tjenesteområdet samfunnsutvikling som består av avdelingene byggesak, plan, kart og oppmåling, folkehelse og landbrukskontor. I tillegg har stillingen en nyopprettet funksjon som assisterende kommunedirektør. Denne funksjonen skal også bistå kommunedirektøren med å ivareta krav om internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Tjenesteområde samfunnsutvikling var frem til 2019 en del av tekniske tjenester, men ble skilt ut som eget tjenesteområde som et ledd i kommunens organisasjonsutvikling. En endring kommunestyret ble orientert om i sitt møte 29. oktober 2018 i K-sak 082/18 - Ny struktur for organisasjon og ledelse. Etablering av tjenesteområdet samfunnsutvikling var et resultat av konsulentfirmaet WSP sin rapport "Rapport - Gjennomgang av organisering og drift innenfor Teknisk avdeling i Eigersund kommune".

Røyneberg (33) er bosatt i Egersund og kommer fra stillingen som daglig leder for Dalane Energisalg AS og han har også vært markedssjef i Dalane Energi AS. Før dette kom han fra Altibox der han i 7 år hadde ulike posisjoner.

Han har han en master i endringsledelse, og har bakgrunn innen økonomi og informatikk. Han kjenner regionen godt gjennom sine verv som styreleder i Bjerkreim Næringshage og som styremedlem i Digital Plattform Eigersund SA. Han er i tillegg leder for U37 Dalane, som er en underavdeling av ressursgruppen Dalane og ressursgruppen U37.

Aktuelle lenker