Overordnede planer

Skoler og barnehager

  • Beredskapsplan for oppvekst (ikke utarbeidet)
  • Beredskapsplaner for de enkelte driftenhetene (skole- og barnehager m.m)

Tekniske tjenester

  •  Beredskapsplan for vann og avløp (vedtatt)
  •  Aksjonsplan for Interkommunal utvalg mot akutt forurensning (IUA) (vedtatt)

Havn

  • Beredskapsplan for havn (herunder farlig gods) (vedtatt)

Beredskap og Plan- og bygningsloven

I dag stilles det krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner gjennom Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven.

Direktoratet arbeider for at kravet til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser skal fremkomme i selve Plan- og bygningsloven for å sikre at analysearbeidet kommer i gang så tidlig som mulig i en planprosess.

I forslag til ny plandel i Plan- og bygningslov (NOU 2003:14) er det foreslått en egen paragraf som utløser et slikt krav, i tillegg til at det i den nye lovens formålsparagraf sies at loven skal fremme samfunnssikkerhet. Dette vil bidra til enda bedre forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid i planlegging etter Plan- og bygningsloven i fremtiden.