Forsikringer ved fritidsulykke og yrkesskade betales i hovedsak ved medisinsk invaliditet, ervervsuførhet eller behandlingsutgifter som ikke dekkes av folketrygden. Selv om du er usikker på konsekvensene av en skade, er det viktig å få meldt hendelsen snarest inn til forsikringsselskapet med hensyn til foreldelsesfrister. Dette må arbeidstaker gjøre i samarbeid med nærmeste leder.

Gruppelivsforsikring er en ren døds-risikoforsikring. Erstatningen utbetales til de etterlatte når den forsikrede dør. Arbeidstakere som går på avklaring via NAV eller uføretrygd er også omfattet av dekningen. For å kunne iverksette et erstatningskrav  må forsikringsselskapet få melding om dødsfallet, f.eks. fra arbeidsgiver eller etterlatte. Vanligvis vil arbeidsgiver ha oversikt over dødsfall. Når den ansatte derimot har vært ufør en periode, så vet ikke arbeidsgiver nødvendigvis om dødsfallet.

Som arbeistaker kan man også velge å kjøpe fortsettelsesforsikring når man avslutter sitt arbeidsforhold. Mer informasjon her. Ønsker du å benytte deg av denne retten må du underrette forsikringsselskapet innen 6 måneder etter at du slutter.

De etterlatte kjenner ofte ikke til rettighetene sine, slik at de heller ikke melder inn noe krav. Konsekvensene er at de etterlatte – som kan være barn og unge – i mange tilfeller ikke får utbetalt erstatning. Det er derfor viktig at du som arbeidstaker gjør dine nærmeste kjent med hvilke forsikringer som gjelder for deg.

Relatert lenke ved skade

Relaterte dokumenter