PP-Tjenesten

Alle kommuner skal ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den er lovpålagt etter Opplæringsloven § 5-6. Tjenesten har ansvar for sakkyndige vurderinger. Det betyr at PPT skal vurdere om et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp hjemme eller i barnehagen. Videre skal PPT vurdere om en elev/voksen har behov for spesialundervisning i skolen.

Blå himmel over Eigersund

Informasjon fra PP-tjenesten

Her vil det bli lagt ut generell informasjon fra PP-tjenesten som kan være nyttig for barnehager og skoler. Aktuelle nyheter og lignende vil og bli gjort tilgjengelig her.

Egersund sentrum

Hvem er PP-tjenesten

PPT skal være et støtte- og hjelpeapparat for barnehage og skole. Etter opplæringsloven skal PPT hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen til rette for barn og unge med særlige behov. Kommunen kan gi PP-tjenesten andre oppgaver. PP-tjenesten i Eigersund er en felles PP-tjenesten for alle kommunene i Dalane.

Barn synger i Egersund sentrum

Hvilke tjenester kan PP-tjenesten gi?

PP-tjenesten kan tilby Konsultasjon og veiledning, undersøking og rådgiving, sakkyndig vurdering av spesialpedagogiske behov, vurdering av behov for viderehenvisning og hjelp til kompetanse- og organisasjonsutvikling.
Barnehage i Eigersund

Henvisningskriterier

Når elever blir henvist til PP-tjenesten skal det legges til grunn at barnehagene/skolene selv har gjort et stykke arbeid for å løse eller avhjelpe de vansker eller problemer barnet har. I tillegg forventes det at den kartlegging som barnehagen/skolen selv kan utføre er gjort og vedlagt henvisningen.

Bokstaver

Logopedhjelp til barn og unge

Hjelp til barn og unge med språkvansker.
Skjema

Maler og skjema

Skjema for internt bruk vil bli lagt ut her.

hus.png Kontakt oss
  • Tlf: 51 46 82 70
  • Faks: 51 46 81 09
  • E-post

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Ansatte:

Evy-Ann Øglend
Spesialpedagog - 51 46 82 17

Bojana Prastalo Dimitrov
PP-rådgiver - 51 46 82 55

Torill Gyland
Logoped - 51 46 82 51

Anne Margrethe Herigstad
Leder - 51 46 82 72

Gunhild Hogstad
PP-rådgiver - 51 46 82 13

Kristine Johannessen
Førstesekretær - 51 46 82 70

Anita Glenne Kallhovd
Psykolog - 51 46 82 50

Via Therese S. Moen
PP-rådgiver - 51 46 82 53

Gerd Turid Rekeland
Spesialpedagog - 51 46 82 14

Hildur S. Thorsen
Spesialpedagog - 51 46 82 15

Willy Ulvang
PP-rådgiver - 41314146

Torill Waldeland
Spesialpedagog - 51 46 82 54