Vi ønsker at du

 • skal oppleve trygghet, trivsel, respekt og forutsigbarhet
 • kan opprettholde dine funksjoner så lenge som mulig
 • blir møtt individuelt og har størst mulig grad av styring over eget liv ut fra hva som er viktig for deg
 • får være med på meningsfulle aktiviteter
 • får god og næringsrik kost
 • blir godt ivaretatt når du er i livets siste fase

Kjerjaneset på Facebook

Aktivitetsprogram, nyheter og annet finner du oppdatert på vår Facebookside her.

Livsgledehjem

Kjerjaneset bo- og servicesenter er sertifisert som livsgledehjem. Det betyr at personalet jobber ut fra følgende 9 livsgledekriterier:

Virksomheten skal legge til rette for:

 1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem.
 2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner.
 3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka.
 4. Kontakt med dyr.
 5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.
 7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene.
 8. At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet.
 9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.

Åpen omsorg

Kjerjaneset har totalt 41 leiligheter, hvorav 21 stk. er serviceleiligheter og 20 stk. er leiligheter fordelt på 3 bofellesskap som er beregnet på personer med demenssykdom. Leilighetene på Kjerjaneset er organisert som åpen omsorg, og ledige leiligheter tildeles etter søknad som behandles i tiltaksteam. De som flytter inn på Kjerjaneset beholder sin fastlege, har egne medisiner, egne møbler osv. Det betales husleie, strøm og evt. TV-lisens.

Hjemmesykepleie, praktisk bistand og kommunal trygghetsalarm er behovsprøvde tjenester. En søker om tjenester en har behov for, og det fattes skriftlig vedtak. Kommunal trygghetsalarm er en egen betalt tjeneste.

Personalet på Kjerjaneset arbeider for at du skal kunne ivareta dine fysiske funksjoner, og tilrettelegger hjelpen individuelt til deg. Det som er viktig for deg, er viktig for oss! 

Både i serviceleilighetene og i bofellesskapene får alle våre beboere tilbud om å spise i fellesskap med andre. Vi har fokus på god og riktig ernæring, og det sosiale rundt måltidet er viktig.

Dagsenter

Dagsenteret på Kjerjaneset er et tilbud for hjemmeboende eldre og har totalt 28 plasser.

Stovaståva har 20 plasser og Litlaståva har 8 plasser. Plassene på Litlaståva er tilrettelagt for personer med kognitiv svikt/ demenssykdom. Det kan søkes om dagsenterplass her. En kan søke om dagsenter plass 1-5 dager i uken.

Aktivitetstilbud

Personalet på Kjerjaneset bo- og servicesenter vektlegger et variert aktivitetstilbud og tilrettelegger for at alle skal få en meningsfull hverdag. Vi har en flott hage på baksiden av bygget med utsikt ned mot elven.

I sansehagen står det benker og bord, samt en frukt og grønnsakskasse som også er tilgjengelig også for dem som er avhengig av rullestol. Ytterst i hagen mot elven står det et lysthus som er hyppig i bruk. Dette lysthuset kan også beboere som ønsker det låne nøkkel til og trekke seg tilbake til sammen med venner og familie. Lysthuset kan også lånes i forbindelse med selskap eller lignende arrangementer.

Beboere kan delta på aktiviteter i regi av dagsenteret, hvor det på ukedager er ulike aktiviteter, som trim, bingo, boccia, andakt, trim, bildefremvisning, allsang, underholdning, konserter, kino, bussturer, sykkelturer på sykkel-rickshawen, spaserturer, grilling, håndarbeid, neglestell, verkstedsaktiviteter, tegning o.l. På kveldstid er det et eget aktivitetsopplegg for beboere i bofellesskap og serviceleiligheter. Det utarbeides egne aktivitetsplaner som henger på oppslagstavla i kafeen. Dagens aktiviteter blir skrevet opp på tavla ved utgangsdøren til sansehagen. De som ønsker å få tilsendt aktivitetsplan månedlig pr. e-post kan ta kontakt med personalet.

Kjerjaneset bo- og servicesenter har mange frivillige tilknyttet seg. Disse har ulike oppgaver, og deltar en del i forhold til aktivitetstilbudet (er sjåfører, gjør praktisk arbeid, er besøksvenner, deltar i forhold til høytlesning, sang, baking, hagearbeid m.m.). Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg om du ønsker å bidra som frivillig, eller komme på besøk med f.eks. barnekor/ barselgrupper/ musikalske innslag/ barnehager. Dersom du kjenner noen som ønsker å bidra med frivillig arbeid, er det fint om du tar kontakt med oss.

Digital aktivitetsmedisin

Fysisk aktivitet og strukturert trening hos den eldre befolkningen har mange positive effekter. Regelmessig aktivitet er en universalmedisin som forebygger plager og det er en viktig kilde til energi, overskudd, selvhjulpenhet i hverdagen og god helse. Dette kan bidra til å styrke balansen og forebygge fall og funksjonssvikt.  På Kjerjaneset benyttes treningsfilmer som er utarbeidet av fysioterapeuter i forbindelse med daglig trim på dagsenteret.

Velferdsteknologi

I løpet av de siste årene har Kjerjaneset i økende grad tatt i bruk velferdsteknologi. Velferdsteknologi er teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Velferdsteknologi kan for eksempel være medisindispensere, GPS(-klokker), ulike former for sensorer som kan virke fallforebyggende og løsninger som gjør det mulig for våre beboere å selvstendig måle vitalier som f.eks. oksygenmengden i blodet.

Velferdsteknologi kan bidra til at:

 • Brukere får økt trygghet, selvstendighet, livskvalitet og mestring i eget liv
 • Pårørende får økt trygghet og mestring av livssituasjon
 • Ansatte får brukt fagkompetanse på en mer effektiv måte
 • Bedre ressursutnyttelse i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Priser

Se egen prisliste for helse- og omsorgstjenester.

Telefon

Hovednummer til Kjerjaneset bo- og servicesenter 400 38 520
Dagsenter Storaståva (mellom kl 07.30 og 15.00) 969 41 581
Dagsenter Litlaståva (mellom kl 07.30 og 15.00) 969 41 582
Bofellesskap 1 969 41 556 (07:30 - 22:00)
Bofellesskap 2 969 41 571 (07:30 - 22:00)
Bofellesskap 3 969 41 573 (07:30 - 22:00)
Serviceleiligheter 969 41 576 / 969 41 577 (07:30 - 22:00)
Natt (mellom kl 22.30 og 07.30) 969 41 578 / 969 41 579
Kjøkken (kl 07.30-13.00 og kl 15.15-20.30) 969 41 580
Sykepleier bofellesskap / ambulerende kveldsvakt 969 41 575 (15:15 - 22:00)
Sekretær (mandag og torsdag kl 09.00-13.00) 474 62 459
Faglig koordinator (dagtid ukedager) 400 20 517
Leder (dagtid ukedager) 911 47 878