Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NAV Dalane

Bygget hvor NAV holder til sett utenfraPå NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen ved rådmannen og NAV ved fylkesdirektøren har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby. Kommune og stat har fortsatt ansvar for sine tjenester, selv om de leveres fra samme sted.

Formålet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 1

"Å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet."

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer

Alt blir bra

Individuell plan

Tjenestemottaker med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med tjenestemottaker. Retten er hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4, individuelle tjenester.

Himmel og høst

Opplysning, råd og veiledning

Alle har rett på opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om opplysning, råd og veiledning. Som innbygger er dette et tilbud uavhengig av om du har rett på økonomisk stønad.

Norske penger

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad, sosialhjelp, er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Bo og servicesentre, blå himmel

Hjelpetiltak til rusmiddelavhengige

Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, skal kommunen hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie.

NAV logo

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som ikke greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikke har en medisinsk diagnose som gir deg rett til trygd. Programmet utformes i samarbeid med deg.

NAV Midlertidig botilbud

Midlertidig botilbud

Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 pålegger kommunen å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie eller samlivsbrudd.

Julebyen-og-varber-2018-8

Filer for nedlastning

Oversikt over dokumenter for nedlastning for sosiale tjenester for NAV i Eigersund kommune.

Kontakt

Besøksadresse

Strandgaten 32-34

Postadresse

Postboks 23, 4379 Egersund


Åpningstider NAV

NAV.no har åpent hele døgnet.

NAV Dalane er tilgjengelig for telefoner når det gjelder økonomisk sosialhjelp hverdager 08:30 - 14:30 på vakttelefon 406 16 319

For andre henvendelser kan en ringe 55 55 33 33 mellom 09:00 og 15:00

Du kan også skrive til oss via «Ditt NAV».