Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sosiale tjenester i NAV

NAV i Årsdadalen

På NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen ved rådmannen og NAV ved fylkesdirektøren har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby. Kommune og stat har fortsatt ansvar for sine tjenester, selv om de leveres fra samme sted.

Formålet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 1

"Å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet." Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer

Eigersund kommune har valgt å tillegge NAV kontoret ansvar for følgende kommunale tjenester:

NAV Egersund

Individuell plan

Tjenestemottaker med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med tjenestemottaker. Retten er hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4, individuelle tjenester.

Høstlige himmel og farger

Opplysning, råd og veiledning

Alle har rett på opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om opplysning, råd og veiledning. Som innbygger er dette et tilbud uavhengig av om du har rett på økonomisk stønad.

Penger

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad, sosialhjelp, er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Bo og servicesentre, blå himmel

Hjelpetiltak til rusmiddelavhengige

Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, skal kommunen hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie.
NAV logo

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som ikke greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikke har en medisinsk diagnose som gir deg rett til trygd. Programmet utformes i samarbeid med deg.
Husbanken

Husbankens bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

NAV Midlertidig botilbud

Midlertidig botilbud

Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 pålegger kommunen å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie eller samlivsbrudd.
hus.png Kontakt oss

Besøksadresse

Sokndalsveien 51, Egersund

Postadresse

Postboks 23, 4379 Egersund

kommunevaapen.png Åpningstider

NAV

Mandag til fredag 12:00 - 14:00 for brukere uten timeavtale. Åpent for avtalte møter mandag til fredag 08.00 - 15.30.

NAV.no har åpent hele døgnet.

NAV kontaktsenter, telefon 55 55 33 33, har åpent hver dag fra 08:00 til 15:30.

Du kan også skrive til oss via «Ditt NAV».