Oppdatering for planteknisk utvalg

17. november 2020.

  • Det arbeides med flere alternativer knyttet til privat/offentlig samarbeid. Arbeidet koordineres av Samfunnsutvikling.
  • Teknisk arbeider akkurat nå med enkelttomter i området Ramsland - Folhammeren.

 


Utbyggingsselskap

24. april 2020. Det arbeides med å etablere et utbyggingsselskap for boligbygging på Helleland. Her håpen en å komme i mål med en løsning snarest mulig i løpet av våren 2020. Det vises for øvrig til KS-sak 086/19 som gir føringer for denne type samarbeidsmodeller. Eigersund kommune arbeider med reguleringsendring for Ramsland.


Riving av Folhammaren 2 på Helleland

I neste uke starter rivningen av det gamle herredshuset på Helleland på Folhammeren. Her vil det etter hvert komme to nye boligtomter.


Forenklet stedsanalyse og mulighetsstudie Helleland

Stedsanalysen og mulighetsstudien for Helleland er et viktig grunnlag for arbeidet med revidering av kommuneplan for indre deler med Helleland. Målet med mulighetsstudien er å kunne gjøre grep som gjør Helleland til et attraktiv sted å bo, arbeide, gå på skole og drive næringsvirksomhet i.