Riving av Folhammaren 2 på Helleland

I neste uke starter rivningen av det gamle herredshuset på Helleland på Folhammeren. Her vil det etter hvert komme to nye boligtomter.


Forenklet stedsanalyse og mulighetsstudie Helleland

Stedsanalysen og mulighetsstudien for Helleland er et viktig grunnlag for arbeidet med revidering av kommuneplan for indre deler med Helleland. Målet med mulighetsstudien er å kunne gjøre grep som gjør Helleland til et attraktiv sted å bo, arbeide, gå på skole og drive næringsvirksomhet i.