Det er Kystverket som har et ansvar for å håndtere større akuttforurensing. Det er i utgangspunket forurenser som selv har et ansvar for sette i gang tiltak for å minske forurensingen. Kommunen kan også bli involvert gjennom brannvesen. Den kommunale beredskapen er samlet i beredskapsregioner, IUA. IUA er forkortelse for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing. IUA Sør-Rogaland ivaretar deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Les mer om dette på deres nettsider.

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle om dette:

  • Akutt forurensning fra landbasert virksomhet varsles til nødnummer 110. De vil deretter varsle politi, kommune, fylkemann mv.
  • For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller Hovedredningssentral (HRS).
  • Offshorevirksomheten varsler HRS og/eller Petroleumstilsynet. I tillegg finnes det andre særskilte ordninger for varsling, blant annet fra fly.

Når varsel er mottatt hos 110-sentral, kystradio og andre viderevarsles Kystverkets beredskapsvakt. Kystverket vil kunne overvåke, stille krav til ansvarlig forurenser, gi råd eller aksjonere, avhengig av hendelsens karakter og omfang.

Du finner mer informasjon på Kystverkets nettsider om dette.

De som blir får skader på grunn av forurensing må vurdere om det er aktuelt å gi anmeldelse til politiet på saken.

Bilde fra rogbr.no.