Tilbudene åpnet, og evalueringsprosessen i gang

18. februar 2020. Tilbudene i konkurransen om å bygge den nye barnehagen er åpnet, og evalueringsprosessen er i gang. Resultatet av evalueringen og innstilling vil foreligge i slutten av mars. Politiske møter i mars vil få en sak om å avslutte forprosjektet og opprette et hovedprosjekt for bygging av den nye barnehagen til behandling. Så snart et vedtak eventuelt er fattet, kan kontraktene med de fire entreprenørene inngås. Det skal inngås kontrakt for byggentreprise, for rive- og grunnentreprise, for VVS og for elektro. Grunnentreprisen skal koordinere de øvrige fagene.

Reguleringsendring Rundevoll barnehage

27. januar 2020. Mindre reguleringsendring Rundevoll barnehage

Omsøkt endring viser differensiert arealbruk for eiendommen for å avklare plassering av barnehagebygningen, med uteområde, parkering og atkomst til friluftsområde.


Tegninger og modeller

16. desember. Det planlegges en ny barnehage med lyse klare farger og et stort uteområde. Se tegningene for den nye barnehagen i filmen under.

En jobber videre med prosjekteringen og klargjør for å legge ut anbudet på Doffin.no, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Utlysningen vil komme i januar 2020.

Film: Nye Rundevoll barnehage

Ferdige beskrivelser

5. november 2019. På åpent informasjonsmøte i Egersund kulturhus med alle parter tilstede ble ferdig beskrivelse av barnehagen presentert. Her ble planlagt barnehagen, innvendig romløsning og uteområdet vist. Med planene ønsker en å holde fokus på barna, de ansatte, foreldre og nærområdet. I den rekkefølgen, og like viktig som inneområdet er uteområdet.

Nytt er at alt er lagt inn i 3D modeller. Dette er en del av detaljprosjekteringen og en vil snart starte med produksjonen. Planen er oppstart i 2020 med ferdigstillelse august 2021.

Rundevoll barnehage


Investering og drift nye Rundevoll barnehage

20. mai 2019 - KS-044/19Vedtak:

 1. Forstudie for investeringsprosjekt «ny Rundevoll barnehage» godkjennes.
 2. Forprosjekt iverksettes i tråd med forutsetninger gitt i forstudiet og tidligere kommunestyrevedtak:
  • a. Eksisterende Rundevoll barnehage rives og erstattes med et nytt seks avdelings barnehagebygg.
  • b. Husabø barnehage og Rundevoll barnehage slås sammen til ny felles barnehage.
  • c. Det legges til rette for et tilbud for flerspråklige barn i Rundevoll barnehage.
  • d. Uteområdet tilrettelegges for alle grupper av funksjonsnivåer.
 3. Oppdatert framdriftsplan og ramme innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2023.

Forstudie ny Rundevoll barnehage

25. februar 2019. Utearealene er utformet slik at de legger til rette for allsidig fysisk aktivitet, lek med fart og spenning, arealer som inspirerer til rollelek og områder for rolig lek og opphold. Se dokumenter for arealer, kalkyle og prosess.

Illustrasjoner: illustrasjon nord.jpg , illustrasjon sør.jpg , illustrasjon vest.jpg, illustrasjon vest2.jpg