Et vesentlig mål ved måten kommunen er organisert på, er at den også skal være mest mulig robust med hensyn til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner/kriser.

Det grunnleggende prinsippet i Eigersund kommune, er at ansvaret for beredskap følger linjeansvaret. Det vil si at ledere på alle nivåer i kommunen har ansvar for beredskap innen sitt ansvarsområde på lik linje med f.eks ansvar for økonomi, personal, HMS og annet delegert fagansansvar. Kommunalsjefene har ansvaret for beredskap innen sin avdeling. Det overordnede ansvaret for beredskap ligger hos kommunedirektøren i tråd med kommunelovens bestemmelser i § 13-1.Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver der det heter at "Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale administrasjonen."

Det overordnede administrative ansvaret for koordinering og samordning av kommunens beredskap, er delegert til kommunikasjonssjefen. Kommunens beredskapsleder er organisert i enhet for kommunikasjon og er den som til daglig utfører kriseforebyggende arbeid, beredskapsplanlegging, opplæring og den operative håndtering av kommunens krisehåndtering av hendelser. Til å hjelpe med dette, har beredskapsleder en beredskapskoordinator i en mindre stilling. I tillegg har kommunen beredskapsteam og faggruppe beredskap som begge ledes av beredskapsleder. Disse har kun har adminstrativer oppgaver til støtte for beredskapsleder og for å koordinere den kommunale beredskapen.

Når det oppstår uønskede hendelser/er behov for krisehåndtering, og hele eller deler av kommunens beredskapsplan iverksettes, håndteres dette av kommunens operative kriseledelse som ledes av kommunesdirektøren. I denne sitter også alle i kommunedirektørens ledergruppe (kommunalsjefene og kommunikasjonssjef), samt beredskapsleder.

Kriseledelsen vil ofte suppleres med ordfører, fagpersoner i kommunen/spesielt berørte enheter, eksterne samarbeidspartnere og representant for organisasjon/bedrift mv. som er spesielt berørt av hendelsen og der det er spesielle behov for koordinering. Ved langvarige hendelser eller det det er et særskilt behov for det, vil også kommunnes hovedverneombud og en tillitsvalg kunne tiltre den utvidede kriseledelsen. Supplering av kommunens kriseledelse endrer ikke på de formelle ansvarsforholdene i håndteringen av hendelsen/krisen. Det formelle ansvaret ligger alltid til kommunedirektøren, og håndteres av den operative kriseledelsen ut i fra de fullmaktene som fremgår av kommuenns beredskapsplan som er vedtatt av kommunestyret.

Beredskapsplan for Eigersund kommune gir også en del særegne føringer for alle ansatte, og for utvidet ansvar og fullmakter til ledelsen når denne planen iverksettes. 

Beredskapsplanen omfatter hele kommunens geografiske område, og vil når statsforvalteren ber om det, også kunne iverksettes ved kriser i andre kommuner.

Kommunens kriseledelse - skjematisk oversikt

 

Relatert lenke