Alle kommuner er pliktige til å utarbeide en kommuneplan. Denne består av en samfunnsdel (tekstdelen) og en arealdel (plankart med bestemmelser og retningslinjer). Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser hva arealene i kommunen kan benyttes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2007. Dagens kommuneplan består av langsiktige målsetninger og retningslinjer for sektorenes planlegging samt beskrivelse av arealdelen. I tillegg består den av juridisk bindende kommuneplankart, som viser hvilke arealer som er avsatt for forskjellige formål, og hvilke nye byggeområder som skal bygges i den 12-års perioden planen gjelder for.

Relaterte dokumenter

Saksfremlegg

Kommuneplan

Plankart

Forhold knyttet til ROS og konsekvensutredninger

Mulighetsstudie

Planprogram

Temakart

Påvirkningsfaktorer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Innspill