Eigersund/Startsiden/Eigersund på vei mot 2030

Kommuneplan 2018 - 2030:

Eigersund på vei mot 2030

print.png email  .png
Kommuneplan

Kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for samfunnet og kommunen som organisasjon.

Alle kommuner er pliktige til å utarbeide en kommuneplan. Denne består av en samfunnsdel (tekstdelen) og en arealdel (plankart med bestemmelser og retningslinjer). Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser hva arealene i kommunen kan benyttes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2007. Dagens kommuneplan består av langsiktige målsetninger og retningslinjer for sektorenes planlegging samt beskrivelse av arealdelen. I tillegg består den av juridisk bindende kommuneplankart, som viser hvilke arealer som er avsatt for forskjellige formål, og hvilke nye byggeområder som skal bygges i den 12-års perioden planen gjelder for.

Relaterte dokumenter

Saksfremlegg

Kommuneplan

Plankart

Forhold knyttet til ROS og konsekvensutredninger

Mulighetsstudie

Planprogram

Temakart

Påvirkningsfaktorer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Innspill

 

 

 

Opprettet 4. januar 2019 av Sem Hadland. Oppdatert 8. januar 2019