Nye Rundevoll barnehage åpnet

23. august 2021. Se bildene fra åpningen her.

Flere bilder fra barnehagen

Se flere bilder fra barnehagen i filmen her

 

Bilder fra Rundevoll barnehage

26. mai 2021. Barnehagen er klar for innflytting etter sommeren, og nå er det bare barna som mangler. Se bildene fra ute- og inne-området her.

 


Status nye Rundevoll barnehage

18. mars 2021.

Status

 • Fremdrift i henhold til plan
 • Tett bygg. Kranselag var 3. november 2020.
 • Utvask medio mai 2021.
 • Planlagt ferdigstillelse: juni 2021
 • Løst inventar leveres juni 2021.
 • Lekeapparat på uteområdet monteres fortløpende.
 • For tiden ingen forsinkelser som følge av Covid-19.

Formål

 • 6 avdelinger, 26 ansatte og 114 barn, bruttoareal bygg 1420 m2.
 • Innredes i første omgang med 4 avdelinger og resten kontor/møterom.

Økonomi

 • Ramme: kr 65 mill.
 • Prognose: + 3,8 mill.

Oppdatering for planteknisk utvalg

17. november 2020.

Status

 • Fremdrift som planlagt
 • Tett bygg (kranselag 3. november 2020
 • Planlagt ferdigstillelse i juni 2021
 • Ressursplan: inn til 30 arbeidere på byggeplass.
 • For tiden ingen forsinkelser som følge av Covid-19.
 • Tiltak i tilgrensende kommunal vei utført med statlige tiltaksmidler i tråd meg gatebruksplan.
 • 6 avdelinger, 26 ansatte og 114 barn, bruttoareal bygg 1420 m2.

Økonomi

 • Ramme: kr 65 mill.
 • Prognose: + 3,8 mill.

 


Kranselag

6. november 2020. Nok en milepæl er nådd, og det er tid for kranselag. Samtidig kommer barnehagebarna fra den eksisterende barnehagen på besøk med krans. se video her.


Arbeidet pågår for fullt og er i rute

Rundevoll barnehage 31. august 2020. Arbeidet med nye Rundevoll barnehage pågår for fullt og arbeidet er i rute i henhold til framdriftsplanen. Det er stor aktivitet på byggeplassen, noe som betyr mye trafikk av store kjøretøy og maskiner. Fra og med mandag 31. august og hele uke vil det bli ekstra mye tungtrafikk i forbindelse med levering og montering av hulldekke til barnehagen. Vi ber om at alle er varsomme ved ferdsel i nærheten.

Prosjektet beklager alle ulemper støy og trafikk påfører særlig de nærmeste naboene. Arbeid med rørledninger i Nonsfjellveien utenfor barnehagen har ført til humpete og hullete vei. Vi har avventet arbeidet med å reasfaltere til vi hadde avklart hva som skal gjøres videre. Det er nå klart at det kan skiftes sandfangkummer og lages et opphøyd felt i svingen slik at trafikksikkerheten øker for myke trafikkanter. Dette arbeidet vil snart bli igangsatt.

Dersom noen har spørsmål eller kommentarer til prosjektet, vennligst ta kontakt med prosjektledelsen ved Terje Tønnessen eller Åshild Bakken.


Sprengingsarbeidet på Rundevoll

7. juli 2020. Sprengingsarbeidet for nye Rundevoll barnehage er ferdig for denne gang, men det vil pågå meisling fortsatt. Det blir ytterligere sprenging etter sommerferien. Grunnarbeider på tomta vil foregå i rykk og napp helt fram til ferdigstillelese i juni 2021, men grovarbeidet med tomta er planlagt ferdig i løpet av september.


Arbeid på vannledning

. Mandag 15. juni skal det gjøres arbeider på vannledning ved Rundevoll barnehage. På grunn av dette må vannet stenges fra klokka 17:00 og ut døgnet.


Redusert vannmengde på Rundevoll

I forbindelse med arbeidet med ny barnehage på Rundevoll blir det noe omlegging i vannrørene i området. Mens dette blir gjort vil det i en periode bli redusert vannmengde til abonnentene fra butikken Heien og ut til skolen.


Hovedprosjekt igangsettes

27. april 2020. Eigersund kommune har fått inn tilbud på bygging av Rundevoll barnehage etter en tilbudskonkurranse på Doffin. Det har kommet inn tilfredsstillende antall tilbud for å ivareta konkurranse mellom leverandørene. Samlet sett er summen av tilbudenenoe høyere enn i oppsatt kalkyle. Rådmannen vurderer imidlertid at vedtatt kostnadsramme vil kunne holde gjennom stram styring av endringer og tillegg. Usikkerhetsavsetningen er redusert til et lavere nivå, men vurderes som akseptabelt, da barnehagen er relativt grundig og detaljert prosjektert. Risikoen totalt sett vurderes dermed som håndterbar.

Kommunestyrets vedtak sier at "Forprosjektet avsluttes og hovedprosjekt for oppføring av nye Rundevoll barnehage innenfor vedtatt kostnadsramme på 65 millioner kroner igangsettes".


Status

24. april 2020. Arbeid med riving og grunnarbeider startet rett etter påske. Ferdigstillelse er planlagt til 23. juni 2021, men korona kan gi forsinkelser i leveranser.


Det varsles om sprengning

16. april 2020. Byggegjerder er på plass og en melder nå at det fra 17. april vil bli startet med sprengning. All sprengning vil bli varslet med sirener og de nærmeste naboene vil få en SMS før oppstart av dette arbeidet. Hold avstand.

Artikkel: Varsel om sprengning på Rundevoll.


Tilbudene åpnet, og evalueringsprosessen i gang

18. februar 2020. Tilbudene i konkurransen om å bygge den nye barnehagen er åpnet, og evalueringsprosessen er i gang. Resultatet av evalueringen og innstilling vil foreligge i slutten av mars. Politiske møter i mars vil få en sak om å avslutte forprosjektet og opprette et hovedprosjekt for bygging av den nye barnehagen til behandling. Så snart et vedtak eventuelt er fattet, kan kontraktene med de fire entreprenørene inngås. Det skal inngås kontrakt for byggentreprise, for rive- og grunnentreprise, for VVS og for elektro. Grunnentreprisen skal koordinere de øvrige fagene.

Reguleringsendring Rundevoll barnehage

27. januar 2020. Mindre reguleringsendring Rundevoll barnehage

Omsøkt endring viser differensiert arealbruk for eiendommen for å avklare plassering av barnehagebygningen, med uteområde, parkering og atkomst til friluftsområde.


Tegninger og modeller

16. desember. Det planlegges en ny barnehage med lyse klare farger og et stort uteområde. Se tegningene for den nye barnehagen i filmen under.

En jobber videre med prosjekteringen og klargjør for å legge ut anbudet på Doffin.no, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Utlysningen vil komme i januar 2020.

Film: Nye Rundevoll barnehage

Ferdige beskrivelser

5. november 2019. På åpent informasjonsmøte i Egersund kulturhus med alle parter tilstede ble ferdig beskrivelse av barnehagen presentert. Her ble planlagt barnehagen, innvendig romløsning og uteområdet vist. Med planene ønsker en å holde fokus på barna, de ansatte, foreldre og nærområdet. I den rekkefølgen, og like viktig som inneområdet er uteområdet.

Nytt er at alt er lagt inn i 3D modeller. Dette er en del av detaljprosjekteringen og en vil snart starte med produksjonen. Planen er oppstart i 2020 med ferdigstillelse august 2021.

Rundevoll barnehage


Investering og drift nye Rundevoll barnehage

20. mai 2019 - KS-044/19Vedtak:

 1. Forstudie for investeringsprosjekt «ny Rundevoll barnehage» godkjennes.
 2. Forprosjekt iverksettes i tråd med forutsetninger gitt i forstudiet og tidligere kommunestyrevedtak:
  • a. Eksisterende Rundevoll barnehage rives og erstattes med et nytt seks avdelings barnehagebygg.
  • b. Husabø barnehage og Rundevoll barnehage slås sammen til ny felles barnehage.
  • c. Det legges til rette for et tilbud for flerspråklige barn i Rundevoll barnehage.
  • d. Uteområdet tilrettelegges for alle grupper av funksjonsnivåer.
 3. Oppdatert framdriftsplan og ramme innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2023.

Forstudie ny Rundevoll barnehage

25. februar 2019. Utearealene er utformet slik at de legger til rette for allsidig fysisk aktivitet, lek med fart og spenning, arealer som inspirerer til rollelek og områder for rolig lek og opphold. Se dokumenter for arealer, kalkyle og prosess.

Illustrasjoner: illustrasjon nord.jpg , illustrasjon sør.jpg , illustrasjon vest.jpg, illustrasjon vest2.jpg