Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse- og omsorgstjenester

En oversikt over våre tjenester. Er du på jakt etter våre avdelinger, finner du det her.

Årstadtoppen

Kjerjaneset

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er tidsbegrenset og har som formål å avlaste personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Formålet med avlastning er å gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, gi mulighet til å delta i samfunnsaktiviteter, og for å kunne opprettholde evnen til å fortsette omsorgen.

Familie i solnedgang

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester, andre velferdstjenester, kan ha rett til barnekoordinator. 

Utsikt

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand og hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Kjerjaneset bo- og servicesenter

Dagsenter

Målgruppen er hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne som av ulike årsaker har behov for et sosialt tilbud en eller flere dager i uken.

Håndverkhuset

Fysio- og ergoterapitjenesten

Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr undersøkelse og tiltak til deg som har utfordringer knyttet til bevegelser og aktivitet.

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendige helsetjenester i hjemmet. Helsetjenester gis til syke og funksjonshemmede i eget hjem hele døgnet.

Egersund sentrum

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering skal bidra til at du som bor i eget hjem og har eller har hatt funksjonsfall, får veiledning og støtte til å gjenoppta hverdagslige aktiviteter og opplever en trygg og aktiv hverdag. Hverdagsrehabilitering skal bidra til økt mestring slik at du kan bo hjemme.

Boliger i Hafsøyne

Kommunal leilighet og bolig

Målgruppa er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig.

Kjerjaneset bo- og servicesenter

Korttidsopphold

Korttidsopphold i sykehjem er et tidsbegrenset behandlingstilbud. Hovedhensikten skal være utredning, behandling, lindrende pleie eller rehabilitering.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Et viktig område for kreftkoordinator er å bidra til ivaretakelse av barn og unge når barnet selv eller familiemedlemmer rammes av alvorlig sykdom.

elveparken

Langtidsopphold i sykehjem

Et bo- og behandlingstilbud der brukeren får hjelp til personlig hygiene etter behov, får medisiner, medisinsk forbruksmateriell, tannhelsetjeneste, fysio- og ergoterapi ved behov og medisinsk behandling.

Lagård bo- og servicesenter

Leilighet i bofellesskap

Det er tilknyttet fast personell som yter heldøgns helse- og omsorgstjenester på bakgrunn av individuell vurdering.

Ansatte på kjøkkenet

Matombringing

Eigersund kommune har tilbud om middagsutlevering til innbyggere over 70 år.

Omsorg

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og skal stimulere til fortsatt innsats.

Hus i gamleveien om sommeren

Praktisk bistand

Tjenestens formål er å gi deg mulighet til å mestre dine praktiske gjøremål i hjemmet, og bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem.

Sentrum fra Varberg

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste er et tilbud til deg som har behov for nødvendige helsetjenester i hjemmet knyttet til psykiske lidelser eller rus. Du må bo eller midlertidig oppholde deg i Eigersund kommune.

Serviceleilighet

Serviceleilighet

Tilrettelagt bolig som har trygghetsalarm. Den er tilknyttet fast personell som yter helse- og omsorgstjenester på bakgrunn av individuell vurdering.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Trygghetsalarmen er tilknyttet kommunalt trygghetsalarmmottak.