Går etter plan

22. november 2021. Hovedprosjekt pågår. Frist er fortsatt desember 2022.

Arbeidene med fundamentene er i gang

1. september 2021. Arbeidene med fundamentene er godt i gang? Det er Bertelsen og Garpestad som er grunnentreprenør, mens Espeland AS er hovedentreprenør.

Dronefoto av brannstasjonen

 

Byggearbeidene har startet

17. august 2021. Byggearbeidene er nå i gang på Langholmen. Bildet nedenfor viser status ved overtakelse 17. juli, mens dronebildet er fra 13. juni. Første uka i august etablerte Espeland sin rigg. Byggegjerde er montert og brakkerigg etablert i nabobygg. 10. august var første byggemøte, et kombinert oppstarts- og byggemøte.

Tomt brannstasjon sommeren 2021 Tomt brannstasjon juli 2021


Brannstasjonstomta overtatt

21. juni 2021. Eigersund kommune har nå overtatt tomten og byggearbeidene starter nå opp.

Nå er formell overtakelsesprotokoll signert og Eigersund kommune har overtatt tomten og byggearbeidene kan starte. Planen er at grunnarbeider starter i uke 27. i fellesferien blir det stille, men straks over ferien starter arbeidene igjen.

Overtakelse av tomt


Byggestart for ny brannstasjon

16. juni 2021. Kommunestyret vedtok i går, mandag 14. juni, at forprosjektet for ny brannstasjon avsluttes og at hovedprosjektet for oppføring av ny brannstasjon igangsettes. Dette betyr at en nå går i gang med selve byggingen.

Brannstasjon Tomt for ny brannstasjon Tomt for ny brannstasjon

 


Politisk sak: Ny Brannstasjon, overgang til hovedprosjekt, oppstart byggearbeider

27. mai 2021. Overskriften i saken forklarer det meste. Denne skal nå opp i planteknisk utvalg og formannskapet før endelig vedtak i kommunestyret 14. juni.


Status for ny brannstasjon

18. mars 2021.

Overordnede milepeler

 • Konkurranse i mars 2021
 • Oppstart byggearbeider sommeren 2021
 • Overlevering desember 2022

Status

 • Båthus er vedtatt ut av prosjektet. Prosjektert etter prinsipp om en funksjonell minimumsløsning
 • Avklaringer med LEAS relatert til tidspunkt for overtakelse av byggeklar tomt og kontrakt pågår.
 • Detaljprosjektering er ferdig og konkurransegrunnlaget er klart.
 • Revidert reguleringsplan er vedtatt.
 • Sivilforsvaret: Leie av lokaler ikke økonomisk gunstig i forhold til å bygge selv (info FS 25.8.20). Nytt lager er prosjektert etter en tydelig kravspesifikasjon. Lager med tilhørende arealer er «atskilt» fra brannstasjon, slik at kostnader lett kan skilles ut ved en ev. fremtidig kostnadsdeling med andre kommuner, ref. KS-047/20 pkt 5.
 • Øvelsesområdet: åpen plass med flerbruk og adkomst til Sivilforsvaret. Øvelseshus og lager kan ved behov utelates, ref. KS-047/20 pkt 5.

Økonomi

 • Ramme: 123,4 mill. inkl. mva og grunnerverv.
 • Arbeides kontinuerlig for å redusere kostnader uten at det skal gå på bekostning av levetid, rasjonell drift og funksjonalitet.

Status for ny brannstasjon

17. februar 2021. Kort fortalt så ligger det an til at både kostnader og kvalitet blir som vedtatt av kommunestyret. Så langt så ligger også fremdriften etter planen. Det betyr at det blir utlyst anbudskonkurranse i mars og at brannstasjonen skal stå ferdig desember 2022.

Langholmen AS skal klargjøre tomten for overtakelse, og det rapporteres om et godt samarbeid og en god dialog.

Dronefoto av tomt Brannstasjon snitt 3D Brannstasjon Brannstasjon tomt Planløsning


Reguleringsendring for Langholmen

11. febraur 2021. Endringene sammenlignet med tidligere gjeldende reguleringsplan er i hovedsak knyttet til at det kan bygges to bygninger ute mot sjøen, et 33 meter høyt tårn som er oppført oppført, båthus for nødetater, regulert kai, samt at jernbanesporet tas ut av planen. I tillegg er det enkelte endringer i reguleringsbestemmelsene, deriblant i rekkefølgekravene og at nødetater kan lokaliseres i planområdet.


Oppdatering for planteknisk utvalg

17. november 2020.

Overordnede milepeler

 • Konkurranse: mars 2021
 • Oppstart byggearbeider sommeren 2021
 • Overlevering desember 2022

Status

 • Etter vedtak i kommunestyret om å gå videre: ytterligere arealreduksjoner og mer kompakt bygg med færre vinkler og hjørner.
 • Båthus er vedtatt ut av prosjektet.
 • Detaljprosjektering pågår.
 • Minimumsløsning
 • Reguleringsplan (privat) til 2. gangs behandling i desember.

Økonomi

 • Ramme: 123,4 mill. inkl. mva og grunnerverv.
 • Arbeides kontinuerlig for å redusere kostnader uten at det skal gå på bekostning av levetid, rasjonell drift og funksjonalitet.

 


Brannstasjon prosjekteres

18. mai 2020. vedtaket i kommunestyret sier at Ny permanent brannstasjon prosjekteres som et funksjonelt, areal-og kostnadseffektivt bygg etter minimumsprinsippet og dagens bemanning

KS-047/20vedtak:

 1. Ny permanent brannstasjon prosjekteres som et funksjonelt, areal-og kostnadseffektivt bygg etter minimumsprinsippet og dagens bemanning. Bygget tilrettelegges for fremtidig utvidelse som følge av en eventuelt interkommunalt eller regionalt samarbeid om brannberedskap og brann forebygging.
 2. Det arbeides videre i forprosjektet med å redusere usikkerheten og totalkostnaden til prosjektet. Den økonomiske rammen er satt og vedtatt budsjett og økonomiplan.
 3. Prosjektets økonomiske ramme (investering og drift) skal være i tråd med rammene i budsjettet og økonomiplan (inkl. mva., usikkerhet og prisregulering, ref. NS3453). Finansiering skjer gjennom låneopptak, momsrefusjon og andre tilskudd.
 4. Tekniske tjenester omstiller driften i tråd med mål, strategier og rammer i gjeldende økonomiplan.
 5. Øvelsesområdet, lokaler til Sivilforsvaret vurderes opp mot den økonomiske rammen vedtatt av kommunestyret i budsjett og økonomiplan. Båthus utgår fra prosjektet.
 6. Et nytt lagertil Sivilforsvaret må baseres på en tydelig kravspesifikasjon, og hvilket geografisk område lageret betjener. Dette for å legge til rette for fremtidig kostnadsdeling med andre kommuner.

Presentasjon for politikerne

24. april 2020. Siste nytt er at skisseprosjektet er utarbeidet og kvalitetsikret. I forkant av de politiske møtene i april har Eigersund kommune sine prosjekter blitt presentert. Dette også ny brannstasjon. På grunn av koronaepedemien ble møtet holdt digitalt. Presentasjonene kan ses i sin helhet som video her.


Skisseprosjekt i sluttfasen

4. november 2019. Skisseprosjektet for brannstasjon på Langholmen er nå i sluttfasen. Dette vil vise fotavtrykket til selve bygget og uteområdet. En politisk sak om skisser og kalkyle skal opp til behandling i desember. Samtidig jobber en med Langholmen Egersund AS for å omregulere tomten for bygg, brannstasjon, uteområdet rundt og for båthuset som Eigersund brann og redning ønsker å bruke..


Arkitekt for ny brannstasjon på besøk

30. september 2019. Denne uken var arkitekt René de Groot fra Link arkitektur på Langholmen for å besøke brukerne av ny brannstasjon. Sammen ønsker en å finne de beste løsningene for det fremtidige bygget.


Skisser under utarbeidelse

19. august 2019. Skisser for ny brannstasjon er under utarbeidelse. Arkitekt engasjert og brukergruppen er i gang med skisser for bygg og uteområdet.


Vedtak i kommunestyret

20. mai 2019. Forprosjektet vedtatt KS/039

KS-039/19 vedtak: 

 1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tomt til ny brannstasjon på Langholmen. 
 2. Forstudie for etablering av ny brannstasjon avsluttes og neste fase (forprosjekt) opprettes som et investeringsprosjekt. 
 3. Investeringsramme for forprosjektet, inkludert kjøp av tomt, settes til 12 millioner kroner. 
 4. Forprosjektet, inkludert tomtekjøp, finansieres ved bruk av Investeringsfondet, mva-refusjon og ubrukte lånemidler. Midler som evt. ikke brukes i forprosjektet overføres til hovedprosjektet. 
 5. Budsjettramme for hovedprosjektet - bygging av ny brannstasjon - framsettes i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2020-2023.

Signering av kjøpsavtale for ny tomt til brannstasjon

30. juni 2019. Signeringen ble markert der det fra partene ble uttrykt tilfredshet med både prosessen og samarbeidet så langt. Fra Langholmen Egersund AS møtte styreformann Ragnvald Albrectsen, styremedlem Sverre Garpestad og daglig leder Terje Jørgensen jr og fra Eigersund deltok rådmann Gro Anita Trøan og prosjektleder Thor Einar Langland.


Valg av tomt til ny brannstasjon

3. mai 2019. Prosessen med å velge tomt til ny brannstasjon kommer nå i mai til politisk behandling. Etter at kommunen ba om tilbud på tomt kom det inn 8 tilbud, i tillegg er 2 kommunale tomter også vurdert. Konsulentfirmaet Multiconsult har gjennomført en ekstern faglig kvalitetskontroll og anbefaler at kommunen kjøper tomt på Langholmen, noe som er administrasjonens anbefaling da det er det klart mest lønnsomme tilbudet.


Kommunen søker tomt for ny brannstasjon

28. januar 2019. Eigersund kommune skal etablere ny brannstasjon. For å sikre funksjoner og oppgaver for brann- og redningsvesenets søker kommunen derfor etter egnede tomter innenfor et avgrenset område.


Strategi for etablering av ny brannstasjon

11.desember 2018. Vedtaket i kommunestyret ble som følger

KS-014/19:

 1. Ny permanent brannstasjon prosjekteres som et kostnadseffektivt bygg med areal etter minimumsprinsippet i forhold til lovkrav og retningslinjer. Prosjekteringen baseres på dagens regelverk, og at Eigersund kommune har en delvis kasernert brannvakt. Samlokalisering som gir gevinstrealisering prioriteres, jf. kommunestyresak 097/18, punkt 33.
 2. Egen tomt på Tengsareid utredes særskilt med tanke på kostnader og fremdrift –jf. kommunestyresak 063/18.
 3. Eigersund kommune lyser ut etter tomt for kjøp eller leie som minimum har plass til permanent brannstasjon inkludert lokaler til Sivilforsvaret.
 4. Rådmannen legger fram en sak med anbefaling av tomt for lokalisering av brannstasjon/sivilforsvar, og evt øvrige nødetater.
 5. Dersom ingen tomter er aktuelle for kjøp eller leie samt at det ikke eksisterer en kommunal tomt til formålet, lyses det ut en anbudskonkurranse for leie av både tomt og bygg som en offentlig anskaffelse. Før dette punktet effektueres orienteres Planteknisk utvalg og Formannskapet om resultat.