Skisseprosjekt i sluttfasen

4. november 2019. Skisseprosjektet for brannstasjon på Langholmen er nå i sluttfasen. Dette vil vise fotavtrykket til selve bygget og uteområdet. En politisk sak om skisser og kalkyle skal opp til behandling i desember. Samtidig jobber en med Langholmen Egersund AS for å omregulere tomten for bygg, brannstasjon, uteområdet rundt og for båthuset som Eigersund brann og redning ønsker å bruke..


Arkitekt for ny brannstasjon på besøk

30. september 2019. Denne uken var arkitekt René de Groot fra Link arkitektur på Langholmen for å besøke brukerne av ny brannstasjon. Sammen ønsker en å finne de beste løsningene for det fremtidige bygget.


Skisser under utarbeidelse

19. august 2019. Skisser for ny brannstasjon er under utarbeidelse. Arkitekt engasjert og brukergruppen er i gang med skisser for bygg og uteområdet.


Vedtak i kommunestyret

20. mai 2019. Forprosjektet vedtatt KS/039

KS-039/19 vedtak: 

  1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tomt til ny brannstasjon på Langholmen. 
  2. Forstudie for etablering av ny brannstasjon avsluttes og neste fase (forprosjekt) opprettes som et investeringsprosjekt. 
  3. Investeringsramme for forprosjektet, inkludert kjøp av tomt, settes til 12 millioner kroner. 
  4. Forprosjektet, inkludert tomtekjøp, finansieres ved bruk av Investeringsfondet, mva-refusjon og ubrukte lånemidler. Midler som evt. ikke brukes i forprosjektet overføres til hovedprosjektet. 
  5. Budsjettramme for hovedprosjektet - bygging av ny brannstasjon - framsettes i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2020-2023.

Signering av kjøpsavtale for ny tomt til brannstasjon

30. juni 2019. Signeringen ble markert der det fra partene ble uttrykt tilfredshet med både prosessen og samarbeidet så langt. Fra Langholmen Egersund AS møtte styreformann Ragnvald Albrectsen, styremedlem Sverre Garpestad og daglig leder Terje Jørgensen jr og fra Eigersund deltok rådmann Gro Anita Trøan og prosjektleder Thor Einar Langland.


Valg av tomt til ny brannstasjon

3. mai 2019. Prosessen med å velge tomt til ny brannstasjon kommer nå i mai til politisk behandling. Etter at kommunen ba om tilbud på tomt kom det inn 8 tilbud, i tillegg er 2 kommunale tomter også vurdert. Konsulentfirmaet Multiconsult har gjennomført en ekstern faglig kvalitetskontroll og anbefaler at kommunen kjøper tomt på Langholmen, noe som er administrasjonens anbefaling da det er det klart mest lønnsomme tilbudet.


Kommunen søker tomt for ny brannstasjon

28. januar 2019. Eigersund kommune skal etablere ny brannstasjon. For å sikre funksjoner og oppgaver for brann- og redningsvesenets søker kommunen derfor etter egnede tomter innenfor et avgrenset område.


Strategi for etablering av ny brannstasjon

11.desember 2018. Vedtaket i kommunestyret ble som følger

KS-014/19:

  1. Ny permanent brannstasjon prosjekteres som et kostnadseffektivt bygg med areal etter minimumsprinsippet i forhold til lovkrav og retningslinjer. Prosjekteringen baseres på dagens regelverk, og at Eigersund kommune har en delvis kasernert brannvakt. Samlokalisering som gir gevinstrealisering prioriteres, jf. kommunestyresak 097/18, punkt 33.
  2. Egen tomt på Tengsareid utredes særskilt med tanke på kostnader og fremdrift –jf. kommunestyresak 063/18.
  3. Eigersund kommune lyser ut etter tomt for kjøp eller leie som minimum har plass til permanent brannstasjon inkludert lokaler til Sivilforsvaret.
  4. Rådmannen legger fram en sak med anbefaling av tomt for lokalisering av brannstasjon/sivilforsvar, og evt øvrige nødetater.
  5. Dersom ingen tomter er aktuelle for kjøp eller leie samt at det ikke eksisterer en kommunal tomt til formålet, lyses det ut en anbudskonkurranse for leie av både tomt og bygg som en offentlig anskaffelse. Før dette punktet effektueres orienteres Planteknisk utvalg og Formannskapet om resultat.