Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan

Kommunene er i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 20‐1 pliktige til å utarbeide en kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser hva arealene i kommunen kan benyttes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og / eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 -2027

Kommuneplanens arealdel 2011 - 2022

Mer fra Kommuneplan

Kommuneplan

Regional analyse for Eigersund

Eigersund har som en del av revideringen av kommuneplanen fått utarbeidet en regional analyse. Hensikten er å analysere flytting og arbeidsplassvekst i næringslivet, få fram hva som er forårsaket av strukturelle forhold og hva som skyldes stedets egen attraktivitet for bosetting og ulike typer næringsliv. En ønsker også å vise ulike scenarier for framtidig vekst i befolkning og arbeidsplasser.

Cafedialog på Helleland

Cafédialog 2017

Tidligere i år inviterte Eigersund kommune innbyggerne til å delta på cafédialog og å komme med innspill på saker som det jobbes med. Tre møter ble avholdt, ett i Egersund, ett på Helleland og ett på Hellvik. Det ble et godt oppmøte alle stedene og innspillene og resultatene kan du se her.

Planprogram

Revidering av kommuneplanen 2017 - 2030

Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel for perioden 2017 – 2030 har vært til offentlig ettersyn. Hovedhensikten med planprogrammet er å redegjøre for den kommende planprosessen, samt fastsette utredningsprogrammet for kommuneplanen. Vedtatt planprogram legger premisser for videre arbeid med kommuneplanen.

Hellvik havn

Cafedialog på Hellvik

Møt opp og gi innspill til hvordan Hellvikssamfunnet skal utvikle seg i tiden fremover. Det blir cafedialog på Hellvik bedehus 18. mai.

Sammen for alle

Cafedialog på Helleland

Da er notatene som skal være grunnlag for læring og endring fra forrige Cafedialog på plass. Se dem her. Samtidig gjøres det klar til neste runde med dialog som blir på Helleland onsdag 29. mars.

Gjestehavn

Innspill til revidering av kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune

Formålet med planarbeidet er å få en oppdatert kommuneplan med føringer for videre utvikling for Eigersund kommune frem mot 2030. Planprogrammet gir en oversikt over hvilke tema og problemstillinger som skal revideres i planarbeidet. Det er foreslått framdriftsplan med endelig vedtak av samfunnsdelen høsten 2017 og arealdelen våren i 2018.

Cafedialog

Vil du være med på å skape en bedre kommune?

Torsdag 9. februar 2017 kl 1800 - 2100 inviterer kommunen til cafedialog på Grand Hotel der du kan fortelle hva som er viktig for deg når vi nå skal revidere kommuneplanen og utvikle nye mål og strategier for fremtiden, samt utarbeide tiltak for å redusere vårt utgiftsnivå med 3,7 % dvs. kr 34,5 mill med helårseffekt i 2019.

Høstlige himmel og farger

Forslag til planstrategi

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere.