Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan

Kommunene er i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 20‐1 pliktige til å utarbeide en kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser hva arealene i kommunen kan benyttes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og / eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Kommuneplan

Eigersund på vei mot 2030

Kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for samfunnet og kommunen som organisasjon.

Mulighetsstudie for Helleland

Forenklet stedsanalyse og mulighetsstudie Helleland

Stedsanalysen og mulighetsstudien for Helleland er et viktig grunnlag for arbeidet med revidering av kommuneplan for indre deler med Helleland. Målet med mulighetsstudien er å kunne gjøre grep som gjør Helleland til et attraktiv sted å bo, arbeide, gå på skole og drive næringsvirksomhet i.

Havnepromenade i Egersund

Havnepromenade i Egersund

Fire studenter med sommerjobb i Multiconsult så med friske øyne på hvordan en slik sammenhengende havnepromenade i Egersund kunne se ut. Se resultatet her.

Fremdrift av kommuneplan

Revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel 2018 og 2019

Eigersund kommune er i full gang med å revidere kommuneplanen for Eigersund kommune. Denne gangen er det både samfunnsdelen og arealdelen som revideres. Det er i den forbindelse gjennomført en omfattende planprosess. Det har kommet inn 150 innspill som blir befart sammen med berørte fagavdelinger.

Kommuneplan for Egersund sentrum

Mulighetsstudie for deler av Egersund sentrum

Som en del av revideringen av kommuneplanen for Eigersund kommune skal det gjennomføres et mulighetsstudie for deler av Egersund sentrum. Hensikten er gjøre strategiske grep for å skape økt aktivitet ved å tilrettelegge for næring, handel, rådhus, kulturhus, leiligheter, handel, turisme og for våre innbyggere.

Kommuneplan

Regional analyse for Eigersund

Eigersund har som en del av revideringen av kommuneplanen fått utarbeidet en regional analyse. Hensikten er å analysere flytting og arbeidsplassvekst i næringslivet, få fram hva som er forårsaket av strukturelle forhold og hva som skyldes stedets egen attraktivitet for bosetting og ulike typer næringsliv. En ønsker også å vise ulike scenarier for framtidig vekst i befolkning og arbeidsplasser.

Cafedialog på Helleland

Cafédialog 2017

Tidligere i år inviterte Eigersund kommune innbyggerne til å delta på cafédialog og å komme med innspill på saker som det jobbes med. Tre møter ble avholdt, ett i Egersund, ett på Helleland og ett på Hellvik. Det ble et godt oppmøte alle stedene og innspillene og resultatene kan du se her.

Planprogram

Revidering av kommuneplanen 2017 - 2030

Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel for perioden 2017 – 2030 har vært til offentlig ettersyn. Hovedhensikten med planprogrammet er å redegjøre for den kommende planprosessen, samt fastsette utredningsprogrammet for kommuneplanen. Vedtatt planprogram legger premisser for videre arbeid med kommuneplanen.

Hellvik havn

Cafedialog på Hellvik

Møt opp og gi innspill til hvordan Hellvikssamfunnet skal utvikle seg i tiden fremover. Det blir cafedialog på Hellvik bedehus 18. mai.