Eigersund kommunen har plikt til å utarbeide planstrategi jfr. PBL. En har gjennomført en prosess der alle enhetsledere har fått komme med innspill, mulighet for kommunens innbyggere/næringsliv til å komme med innspill, møte med nabokommuner og statlige og regionale myndigheter. Det er også planlagt revisjon av en rekke fag- og temaplaner og der en i den forbindelse med dette fortløpende vil måtte vurdere om planer kan slås sammen og forenkles. Det er spesielt pekt på å slå sammen planer innen helse og sosial.

En har sett på noen trekk og sentrale utfordringer ved utviklingen i Eigersund. Hensikten er å synliggjøre noen utviklingstrekk og utfordringer som er med på å påvirke kommunens planbehov i perioden. Tendensen i utviklingen og hovedutfordringene er langt på vei de samme som da grunnlaget for den gjeldende kommuneplanen ble lagt i 2010 / 2011, og i all hovedsak vises det derfor til gjeldende kommuneplan.

Eigersund blir, i tillegg til å være en sentral del i Dalane regionen, mer og mer en del av en større region – Stavangerregionen. I arbeidet med planstrategi vil det derfor kunne settes fokus både på felles utviklingstrekk innen Stavangerregionen og det særegne for Eigersund. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - i medhold av § 6-1 i plan- og bygningsloven gir viktige premisser for hva kommunen skal forkusere på i perioden.

Det er mange faktorer og forhold som er viktige for samfunnsutviklingen i Eigersund kommune og en vil ikke kunne gå gjennom alle. En har derfor valgt å peke på følgende utviklingstrekk og peke på noen utfordringer knyttet til disse:

  1. Næringsareal og lokalisering i planperioden.
  2. By- og tettstedsutvikling - utviklingsretning for Egersund by
  3. Byutvikling og knutepunktutvikling
  4. Befolkningsutvikling og boligbygging
  5. Levekår
  6. Klima og Energi
  7. Natur, kulturmiljø og landskap
  8. Identitet og omdømme
  9. Kommuneøkonomien

Prioritering av planoppgaver 2012 – 2015, Eigersund kommune

En organisasjon som er så stor og kompleks som Eigersund kommune, vil til enhver tid ha mange planer. Dette er planer som spenner fra tunge overordnede til enklere fagplaner for en definert sektor og lignende. Fag- og temaplanene er styrende for prioriteringene i den sektoen den gjelder for og fungerer som et styringsdokument for denne. Samtidig har en andre og tunge plandokument som er tverrsektorielle og som vil gjelde for alle for eksempel kommuneplan og lignende.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble behandlet i kommunestyret sist i mars 2012 og rådmannen vurderer det derfor ikke som nødvendig å revidere hele planen på nytt i og med at planen knapt nok har begynt å virke.

Dette er en svært ressurs- og arbeidskrevende plan og en vurderer heller ikke at det er nødvendig med en full revidering. En viser til at en har hatt full revidering både i 2003, 2007 og 2011/2012. Det er fremdeles mange byggeområder med store arealer som ikke er regulert og utbygd. Det er heller ikke kapasitet til å foreta en full revidering på nytt, jfr. at en i perioden må revidere kommuneplanens samfunnsdel samt følge opp andre vedtak i forbindelse med kommuneplanens arealdel herunder områdereguleringer, detaljreguleringer m.m..

Det som rådmannen ser behov for er å sette ekstra fokus på næringsareal og det vil derfor gjennomføres en tematisk revidering knytte til næringsareal i perioden.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2007 og er moden for revidering. Eigersund kommune og samfunn står ovenfor store utfordringer og en vurderer det derfor som helt nødvendig å revidere denne med oppstart i første halvdel av 2013.

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for Kultur, idrett- og fysiske anleggsplan må revideres i perioden og denne er nødvendig for å bla. å kunne utløse spillemidler. En legger opp til samme type arbeidsmetodikk som ved tidligere revideringer der Idrettsrådet har vært med.

Tema- og fagplaner

Det er en rekke fag- og temaplaner som må revideres i løpet av perioden. Omfanget av dette arbeidet vil variere, fra en lett revisjon av handlingsprogram til tunge revisjoner. Mange av disse planenen er sentrale i forhold til viktige strategiske valg kommunen skal gjøre i forhold til bl.a. fremtidens helse- og omsorgstjenester, skole m.m. Dette er planer som omfatter store og tunge sektorer. En vil vurdere å slå planer sammen for å forenkle plansystemet.

En vil bl.a. nevne Trafikksikkerhetsplanen og Handlingsplan for universell utforming som eksempel på planer som må revideres og utarbeides.

Områdereguleringer

I tillegg til at en har startet opp revidering av områderegulering på Kaupanes er det ønskelig å få startet opp områderegulering av sentrumsområde Eie/knutepukt jernbanestasjonen i perioden. Dette er en svært viktig plan for å løse arealmessige og trafikale utfordringer i området. Samtidig er det et overordnet mål å knytte Eie og eksisterende sentrum bedre sammen gjennom sentrumsutvikling jfr. vedtatt kommuneplan. Dette er også den vedtatte aksen for sentrumsutvikling. Dette vil skje i nært samarbeid med Jernbaneverket, Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen mfl.

Nye planer

Det er foreslått utarbeidelse av flere nye planer herunder Plan for lekeplasser, plan for turveg, gang og sykkelveger i Eigersund kommune, IKT-strategi, handlingsplan for universell utforming m.m.

Koordinering og prioritering

Det er plankontoret ved plansjefen som koordinerer kommunens planlegging og dette gjelder alle planer enten det er temaplaner eller sektorplaner. Dette gjelder oppstart, sammensetting av plangrupper, planprosess m.m.

Alle planer skal innom rådmannens ledergruppe i forbindelse med oppstart og ev. før planen legges ut til offentlig ettersyn. Det er plansjef som legger frem planene ev. med bistand fra fagavdeling.