Status 22. november 2021

22. november 2021. Del tre blir ferdig i desember 2021, mens del fire, parkeringen, vil stå ferdig i februar 2022. Værforbehold.

Åpningen av nye Eigerøy skole

16. august 2021. Ved åpningen av nye Eigerøy skole ble aulaen testet ut og hadde god plass til både elever, ansatte samt alle de som har bidratt i prosjektet. En fullstappet sal med ordførere, kommunedirektør og entreprenører samt førsteklassinger på første rad, mens politikerne ble plassert bakerst.


Status nye Eigerøy skole

18. mars 2021

Status

 • Det er varslet noe forsinkelse i forhold til ferdig bygg (26/3-21) pga covid-19. Ingen påvirkning på skolestart.
 • Smitteverntiltak Covid-19
 • God involvering med brukere og eiere.

Utomhusanlegg

 • Anlegget delt inn i 4 soner.
 • Sone 1 og delvis 2 ferdigstilles til skolestart.
 • Resten av den gamle skolen rives i sommerferien
 • Sone 3 ferdigstilles innen november 2021. Værforbehold.
 • Sone 4 ferdigstilles tidlig desember 2021. Værforbehold.

Økonomi

 • Ramme: kr 240 mill.
 • Kostnader forbundet med heving ligger utenfor rammen.

Soner på Eigerøy skole


Politikerne inspiserer nye Eigerøy skole

15. mars 2021. Da har levekårsutvalget og planteknisk utvalg vært på ny Eigerøy skole. Befaringen viste store klasserom og spesialrom med romslige korridorer i mellom. Her er det også stor heis mellom etasjene og tilrettelagt for lek og vennskap både inne og ute. Se bildene her.

Eigerøy-skole-6.jpg


Oppdatering for planteknisk utvalg

17. november 2020.

Overordnede milepeler

 • Gjenopptaking etter heving: 11.november 2019
 • Tett bygg (kranselag): 17. juni 2020
 • Bygget klart for brukerleveranser som møbler, IKT. mars 2021
 • Planlagt ferdigstillelse bygg: 26. mars 2021
 • Utomhusarbeider, trinnvis, desember 2021
 • Skolen blir klar til skolestart august 2021

Status

 • Prosjektet ligger på planlagt fremdrift.
 • Smitteverntiltak Covid-19
 • God involvering med brukere og eiere.

Utomhusanlegg

Tegning over eigerøy skole

 • Anlegget delt inn i 4 soner
 • Sone 1 og delvis 2 ferdigstillt til skolestart.
 • Resten av den gamle skolen rives i skoleferien
 • Sone 3 ferdigstilles innen november 2021. Værforbehold
 • Sone 4 ferdigstilles tidlig desember 2021. Værforbehold

Økonomi

 • Ramme: kr 240 mill.
 • IKT-utstyr og kostnader forbundet med heving ligger utenfor rammen.
 • Endringsarbeider: ca 8 mill. dvs. 6 % av entreprise-budsjett og innenfor postens ramme.

 


Kranselag

18. juni 2020. En ny milepel er nådd ved Eigerøy skole da hele bygget nå er under tett tak. Dermed var det klart for kranselag og påspandert lunch til de mange arbeiderne. Det meldes om god stemning og god framdrift i prosjektet.

Fra Eigersund kommune stilte deltakere fra ledelsen samt politisk leder for levekårsutvalget. Disse fikk en rundtur i og utenfor bygget. Lyse fellesrom og gode klasserom med tilhørende grupperom ble vist.

Kranselag er en gammel byggetradisjon som går ut på at arbeiderne på byggeplassen setter opp en krans i mønet når bygget er under tett tak. Byggherren spanderer så en fest på arbeiderne. Det var denne markeringen som var anledningen for den utvidete matpausen denne uka.


Spørsmål fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om nye Eigerøy skole

4. juni 2020. Eigersund kommune har mottatt spørsmål fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon, om det etter anskaffelsesretten var anledning til å "vekke til live" kontrakten med Kvia Entreprenør AS om bygging av Eigerøy skole etter at kontrakten ble hevet 4. oktober 2019. 

Vi mener at lov og forskrift om offentlige anskaffelser ikke er til hinder for at partene den 14. november 2019 avtalte at entreprenøren gjenopptok arbeidene under kontrakten på samme vilkår som før.

Hovedpoenget i denne sammenheng er at kontrakten har vært utsatt for konkurranse i markedet og det hadde vært avholdt konkurranse om disse vilkårene da Kvia Entreprenør AS vant konkurransen om den kunngjorte kontrakten høsten 2018. Hverken de overordnede prinsippene i lov om offentlig anskaffelser § 4 eller de mer detaljerte reglene i anskaffelsesforskriften tilsier at kontrakten måtte utsettes for konkurranse på nytt. 


Presentasjon av prosjektet for politikerne

24. april 2020. I de politiske møtene i april ble det holdt en lenger presentasjon av prosjektet. Her kommer en inn på framgangen, økonomi og status for den midlertidige skolen. På grunn av koronautbruddet ble dette møtet holdt digitalt. Opptak fra presentasjonen ser en som video her.

Oppdatert status for kommunestyret

16. desember 2019. I forkant av kommunestyrets møte 16. desember ble det tatt en gjennomgang av prosjektet Nye Eigerøy skole. Denne gjennomgangen kan ses i starten av videoen under. Videoen viser så hele kommunestyret.

 

Bygging av Eigerøy skole gjenopptatt etter felles grep fra begge parter

14. november 2019. Det er gjort flere grep på begge sider som skal bidra til å sikre at skolen blir overlevert til kommunen senest 26. mars 2021 til avtalt pris og kvalitet, og ellers i tråd med kontraktens bestemmelser.

Det ble torsdag 14.11 enighet om at Kvia kan gjenoppta byggingen av nye Eigerøy skole. Dette skjedde etter sonderinger og forhandlinger mellom Kvia Entreprenør As og Eigersund kommune. Fra Eigersund kommune deltok rådmann, kommunalsjef tekniske tjenester, prosjektansvarlig, kommuneadvokat og ekstern advokat med særskilt entrepriserettskompetanse.


Partene har den siste tiden hatt en positiv dialog

4. november 2019. Partene er enige om følgende meddelelse:

"Partene har den siste tiden hatt en positiv dialog gjennom uformelle samtaler.

Partene er imidlertid nå enige om å møtes i neste uke for å sondere muligheten for en løsning til det beste for alle berørte. Partene møter til slike sonderinger med et åpent sinn, og vil prinsipielt sondere alle alternative løsningsmuligheter. Dette innebærer at også muligheten for at Kvia kan gjenoppta arbeidet vil bli diskutert.

Partene har et felles ønske om å konkludere i løpet av uke 45."

****

Merknad: Med partene menes Eigersund kommune og Kvia AS.


Veiledende kunngjøring for å redusere tidsfrister

9. oktober 2019: Det er tidligere blitt inngått en totalentreprise kontrakt for dette oppdraget som nå er hevet. Totalentreprisen inkluderte komplett prosjektering og utførelse for etablering av nybygg med tilhørende opparbeidelse av utearealer, samt rivning av resterende eksisterende skolebygning. Det planlegges nå å inngå en ny totalentreprise kontrakt med ny totalentreprenør for det resterende arbeidet. Ny totalentreprenør skal slik sett overta totalentreprisen.


Kontrakt med totalentreprenør Kvia As om Eigerøy skole er hevet

4. oktober 2019: På bakgrunn av flere alvorlige forhold, har Eigersund kommune etter en lengre dialog med totalentreprenøren Kvia AS, kommet til at det ikke lengre er forsvarlig å fortsette samarbeidet om bygging av Nye Eigerøy skole. Kommunen har derfor sett seg nødt til å heve kontrakten med Kvia AS.


Åpning av ny skole forsinket

13. mai 2019. Totalentreprenør Kvia AS har varslet kommunen om at nye Eigerøy skole er forsinket til 27. august 2020. Som en konsekvens av dette, tar kommunen nå utgangspunkt i at skolestart for nye Eigerøy skole utsettes til januar 2021, mot tidligere skolestart august 2020.


Kontraktstildeling

12. november 2018. Det vises til åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for Eigerøy skole. Det ble levert inn 3 anbud. Entreprenørfirmaet Kvia AS har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.


Første spadestikk

6. februar 2019. Video fra første spadestikk med skolens elever, rektor, ordfører, administrasjon og entreprenør. Husk lyd. Skolen skal stå ferdig høsten 2020.


Detaljregulering for Eigerøy skole

20. desember 2017. Formålet med planene er å legge til rette for bygging av ny barneskole på Eigerøy med tilhørende funksjoner. Mesteparten av den gamle skolen som ligger på samme tomten skal rives. Ny skole skal ligge der eksisterende skole ligger i dag og en berører derfor ikke vassdrag som i tidligere utkast.

Artikkel og dokumenter: Detaljregulering for Eigerøy skole