Eigersund kommune samarbeider med Husbanken i forhold til det forestående planarbeidet. Det er satt ned en bredt sammensatt plangruppe.

En boligsosial handlingsplan skal gjenspeile den enkelte kommunes samlede innsats for å tilrettelegge for hensiktsmessige boligløsninger for innbyggere som har vanskelig for å få innpass på det ordinære boligmarkedet. Eksempelvis vil dette gjelder en del personer med omfattende funksjonshemninger og personer med rusproblemer. Planen skal også inneholde vurderinger og tiltak angående et hensiktsmessig samspill mellom private og offentlige boligløsninger. Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Kommunens boligsosiale arbeid handler om å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg boligsituasjon. Den boligsosiale handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens boligsosiale arbeid og foreslå tiltak for å nå disse målene.

Eventuelle innspill og kommentarer i forbindelse med oppstart av planarbeidet sendes skriftlig til Eigersund kommune, Plankontoret v/Dag Kjetil Tonheim, Postboks 580, 4379 Egersund innen 10.05.2013.

Skjema for innspill