Saksliste

Saksnr - Innhold - Å/L

Avgjøres av kommunestyret:

  • PS 122/04 Industri inkubator ved Kværner Egesund - fra hjørnesteinsbedrift til hjørnesteinsmiljø Å
  • PS 123/04 Godkjenning av fem sluttmeldinger / byggeregnskap 2004 Å

Avgjøres av Formannskapet

  • PS 124/04 Godkjenning av formannskapets protokoll fra møte 23. juni 2004 Å
  • PS 125/04 Tomtepriser i Sjarkveien boligfelt. Å
  • PS 126/04 Spørsmålet om avhendelse/leie av økonomibygget på Slettebø. Å
  • PS 127/04 Referatsaker til formannskapets møte 18.8.2004. Å
  • PS 128/04 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 18.8.2004. Å

(PS=Politiske saker, RS=Referatsaker, FO=Forespørsler, DS=Delegerte saker) (Å= Åpent møte, L= Lukket møte)

Egersund, 10. august 2004

John Skaara, ordfører
Leif E. Broch, sekretariatsleder

Administrative meldinger - Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

  • Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 23 til Sekretariatsleder Leif E. Broch.
  • Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen.

Formannskapet skal delta på fylkesmannens kommunebesøk i Eigersund kommune, og møter i formannskapssalen kl. 0830. Besøket avsluttes kl. 1345 for formannskapet sin del, og ordinært formannskapsmøte settes kl. 1400 i formannskapssalen.

Under sak 127/04 Referatsaker - RS 69/04 - Invitasjon til drøftingsmøtet - Effekter og konsekvenser av endringer i kommunestrukturen vil ordføreren ta opp spørsmål om hvorvidt, og eventuelt i hvilken grad, Eigersund kommune gjennom partiene skal koordinere sin holdning til debatten jf. møte mandag den 23. august 04.

Møtet er åpent for publikum. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet. Dette vil i såfall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Dokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje. Dessuten er saksdokumentene utlagt på hovedbiblioteket, bibliotekfilialene på Helleland og Hellvik, samt landbrukssenteret på Helleland.

Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje eller ved henvendelse direkte til utvalgssekretæren.