Saksliste:

Saksnr Innhold Å/L

Avgjøres av kommunestyret:

PS 065/04 Salg av kommunale eiendommer - 2004 Å
PS 066/04 Delegering av myndighet for tilskuddsordningene for miljø-, kulturlandskaps- og skogbrukstiltak Å

Avgjøres av Formannskapet:

PS 067/04 Godkjenning av protokoll fra møtene 22. og 31. mars 2004 Å
PS 068/04 Salg av Holandveien 25 - Stadfestelse av bud Å
PS 069/04 Hellvik Forsamlingshus Å
PS 070/04 Hauen kro A/S - leie av areal for uteservering Å
PS 071/04 Utbedringsarbeider i vei/skråning mot Damsgårdsgt. 6, 8 og 10 Å
PS 072/04 Tomtepriser i Piggsteinbakken boligfelt. Å
PS 073/04 Regionale Havneløsninger i Rogaland Å
PS 074/04 Søknad om konsesjon for erverv av gnr./bnr. 10/3 og 102/2 - Eva M.Tennfjord, Ann M. Ravndal, Ingrid C. Kullberg, Hogne Å
PS 075/04 Søknad om fradeling av kårhus - gnr./bnr. 43/2,3 og 5 og 44/3 - Målfrid og Harald Røkenes Å
PS 076/04 Søknad om fritak fra buplikt - Odd Feed Å
PS 077/04 Utfyllingsområde, gnr. 50 bnr. 3,6 AS Maskindrift Kenneth Pettersen Å
PS 078/04 Godkjenning av prosjektorganisasjonsplan og valg av medlemmer til plankomiteen - ombygging av Lagård sykehjem Å
PS 079/04 Godkjenning av prosjektorganisasjonsplan og valg av medlemmer til plankomiteen - bygging av 2-avd. barnehage, Hellvik Å
PS 080/04 Avtale om bygging av kommunal gang - og sykkelvei mellom Lundeåne og Damsgård Park. Å
PS 081/04 Referatsaker til formannskapets møte 21.4.2004 Å
PS 082/04 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 21. april 2004 Å

(PS=Politiske saker, RS=Referatsaker, FO=Forespørsler, DS=Delegerte saker) (Å= Åpent møte, L= Lukket møte)

Egersund, 13. april 2004

Sigvart Bilstad

Varaordfører

Leif E. Broch

Sekretariatsleder

Administrative meldinger - Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 23 til Sekretariatsleder Leif E. Broch

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

- Terje Jørgensen (H) for John Skaara (H).

- Birger Røyland (SP) for Sigvald Nodland (SP).

Møtet er åpent for publikum. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet. Dette vil i såfall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Dokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje. Dessuten er saksdokumentene utlagt på hovedbiblioteket, bibliotekfilialene på Helleland og Hellvik, samt landbrukssenteret på Helleland.

Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje eller ved henvendelse direkte til utvalgssekretæren.