Befaring:

  • Fremmøte RådhusetKl. 0930

Sak 181/04 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av
minikraftverk i Hålandselva - Jan Sveinung Heskestad. Kl. 0940

  • Møtestart i RådhusetKl. 10:00

Merk: Fremmøte tidspunkt er å regne som ca tidspunkt, det må påregnes minimum +/- 15 minutter hver vei. Dersom den enkelte representant møter direkte, vennligst gi melding om dette til møtesekretæren.

Saksliste:

Avgjøres av kommunestyret:

*Økonomirapport januar - september 2004. *Budsjett 2005 - økonomiplan 2005 - 2008. *Nytt valgoppgjør for kommunestyre Suppl. valg til overformynderiet, levekårsutvalg, formannskap og barnas rep i pl.saker.

Avgjøres av Formannskapet:

*Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 10. og 15. november 2004. *Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av minikraftverk i Hålandselva - Jan Sveinung Heskestad.
*Salg av Brukviksveien 9 - ny vurdering. *Klage på formannskapets vedtak i sak 135/04 - dispensasjon kommuneplanens arealdel - gnr. 5 bnr. 52 - Kenneth J Hovland. *Referatsaker til formannskapets møte 24.november 2004. *Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 24. november 2004.

John Skaara
Ordfører

Leif E. Broch
Sekretariatsleder

Møtene er åpent for publikum. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet. Dette vil i såfall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Dokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, alle bibliotekene, Havnebygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no (uten vedlegg).

Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje eller ved henvendelse direkte til utvalgssekretæren.