Det er opprettet en tverrfaglig plangruppe som skal utarbeide forslag til handlingsplan for universell utforming i Eigersund kommune.

Hensikten med universell utforming er å øke menneskenes mulighet for samfunnsdeltakelse. Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne er avgjørende på alle samfunnsarenaer og av stor betydning for den enkelte, men også avgjørende for samfunnet. Funksjonshemmede skal ikke bare kunne utløse sine rettigheter, men også være i stand til å utøve sin plikt som like­verdige og likestilte samfunnsborgere. Universell utforming skal gi løsninger som ivaretar alle, med eller uten nedsatt funksjonsevne.

God tilgjengelighet og universell utforming er viktig for alle virksomheter som retter seg mot allmennheten. Universell utforming er et nasjonalt satsingsområde gjennom et tverrdepartementalt prosjekt frem mot 2025. Som et ledd i denne satsingen er Eigersund kommune en av 6 pilotkommuner i Rogaland. I oppstartsfasen vil dette skje gjennom å utarbeide en prioritert handlingsplan over aktuelle tiltak frem til 2017. Tiltakene vil berøre alle type virksomheter innen helse- og omsorg, skole, kultur og tekniske tjenester m.m.

I tillegg til konkrete tiltak for 4 års perioden vil planen fokusere på bevisstgjøring og kompetansebygging innen dette tiltaksområdet.

Eventuelle innspill og kommentarer i forbindelse med oppstart av planarbeidet og sendes til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund senest innen 28.06.2013. Innspill kan sendes pr. post, epost eller en kan fylle ut skjema på kommunens hjemmeside.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Innspill

Bruk gjerne skjemaet under for å sende inn innspill.