Eigersund kommune varsler med dette om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 - 2026. Forslag til planprogram for arbeidet ble behandlet i Kommuneplanutvalget 17.04.2013 og følgende vedtak ble fattet:

KPU-001/13 Vedtak

  1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2026 legges ut til offentlig ettersyn.
  2. Samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn varsles det oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13.

Forslag til planprogram

Dokumentet er et «forslag til planprogram» og skal etter høringsperioden fastsettes av kommuneplanutvalget og endelig planprogram fastsettes i juni 2013. Planprogrammet skal i korte trekk blant annet gjøre rede for formål, planprosess og opplegg for medvirkning. I tillegg er det tatt hensyn til Kulturdepartementets minstekrav til en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Kommunen ønsker tilbakemeldinger fra alle som er berørt av denne planen eller er opptatt av idrett, friluftsliv eller fysisk aktivitet. Gi gjerne konkrete innspill på prioriteringer og realisering av anlegg og aktiviteter.

Saksutredning og forslag til planprogram er lagt ut og kan lastes ned på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under planer/varsel om oppstart.

Eventuelle innspill og kommentarer i forbindelse med oppstart av planarbeidet og planprogram sendes skriftlig til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund senest innen 20.05.2013 av hensyn til at planprogrammet skal behandles i juni.

Relaterte dokumenter

Innspill

Fyll ut skjemaet under for innspill. Hvis innspill gjelder bygg, anlegg, rehabilitering mer som det skal søkes spillemidler så legg ved kostnadsoverslag drift og investering, finansieringsplan og årstall