Saksliste:

SaksnrInnhold Å/L

PS 082/04 Godkjenning av protokoll fra møte 14.6.2004. Å
PS 083/04 Interkommunalt bofellesskap i Dalane for psykisk syke mennesker. Å
PS 084/04 Reguleringsplan for boliger B16 gnr. 60 bnr. 18 Hellvik 2. gangs
behandling. Å
PS 085/04 Økonomirapport januar - juni 2004. Å
PS 086/04 Industri inkubator ved Kværner Egesund - fra hjørnesteinsbedrift til
hjørnesteinsmiljø. Å
PS 087/04 Miljølaboratoriet i Dalane - økonomisk situasjon og framtid. Å
PS 088/04 Bruk av ikke godkjente plasser i rusomsrogen- praktiske konsekvenser
av rusreformen. Å
PS 089/04 Offentlige tilskudd: Likeverdig behandling av barnehager. Å
PS 090/04 Lokal forskrift om avløpsanlegg - 2.gangsbehandling Eigersund
kommune. Å
PS 091/04 Plasser i skolefritidsordninger og kommunale barnehager - Frister for
oppsigelse. Å
PS 092/04 Kontrollutvalgets sekretærfunksjon. Å
PS 093/04 Tilslutning Rogaland Revisjon IKS - Vedtak i formannskapet etter
kommunelovens § 13. Å
PS 094/04 100 års jubileet for Norges selvstendighet. Å
PS 095/04 Pernille Damgaard Skogly - søknad om permisjon fra politiske verv. Å
PS 096/04 Om åpningstider for serveringssteder og delegering av myndighet til å
fastsette åpningstider for disse. § 13 vedtak i F. Å
PS 097/04 Meldinger / avdelingsvise rapporter til kommunestyrets møte
13.9.2004. Å

(PS=Politiske saker, RS=Referatsaker, FO=Forespørsler, DS=Delegerte saker) (Å= Åpent møte, L= Lukket møte)

Egersund, 3. september 04

Sigvart Bilstad

Fung. ordfører

Leif E Broch

Sekretariatsleder

Administrative meldinger - Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksompå at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 00 til Sekretariatsleder Leif E Broch
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
- Margaret Smørholm (H) for Pernille Damgaard Skogly (H)

I enkeltsak:
- Ivar Sleveland (KrF) for Alf Tore Sæstad (KrF) - Sak 83/04 - Interkommunalt bofellesskap i Dalane for psykisk syke mennesker.
- Arne Dirdal (H) for Arne Stapnes (H) - Sak 89/04 - Offentlige tilskudd: Likeverdig behandling av barnehager.Merk:

- Kommunestyret holde i nye lokaliteter i Dalane Næringshage - i Svanedalsgården.

- I sak 85/04 - Økonomirapport januar - juni 2004. vil det bli ettersendt et notat angående mva-kompensasjon.

GRUPPEMØTER - merk enkelte endringer i tid/sted:

AP - Torsdag - 9. sept 2004 KL. 18:00 Arbeidernes Hus.
FRP - Mandag - 6. sept 2004 KL. 18.00 Rådhuset, F-sal.
H - Tirsdag - 7. sept 2004 KL. 19.00 Rådhuset, F-sal.
KRF - Mandag - 6. sept 2004 KL. 19.00 Rådhuset, Kantinen.
SP - Onsdag - 8. sept 2004 KL. 19:30 Rådhuset, Kantinen.
SV - Torsdag - 9. sept 2004 KL. 19:00 Kulturkontoret
V - Torsdag - 9. sept 2004 KL. 18:00 Pingvinen (Merk tid/sted)

Møtet er åpent for publikum. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet. Dette vil i såfall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Dokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, bibliotekene, landbrukssenteret på Helleland, og på kommunens hjemmesider på internett www.eigersund.kommune.no (uten vedlegg).

Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje eller ved henvendelse direkte til utvalgssekretæren.