Saksliste:

Saksnr Innhold Å/L

Avgjøres av kommunestyret:

PS 060/04 Dropp in - Oluf Løwoldsgate 1 - Søknad om skjenkebevilling Å

Avgjøres av Levekårsutvalget

PS 061/04 Hellvik barnehage: Midlertidige lokaler Å

(PS=Politiske saker, RS=Referatsaker, FO=Forespørsler, DS=Delegerte saker) (Å= Åpent møte, L= Lukket møte)

Egersund, 16. april 2004

Knut Pettersen

Leder

Målfrid Espeland

Utvalgssekretær

Administrative meldinger - Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 25 til Utvalgssekretær Målfrid Espeland

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

- Bernt Koldal for Birger Røyland