Befaring:

  • Kl.10.00: Avreise fra Rådhuset.
  • Kl.10.10: Dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolighus - Larsen & Bjørkeland AS - gnr. 13 bnr.239 - Lygremarka - sak nr. 53/04. Kl.10.30: Regulering gnr. 45 bnr. 2 i område B3 i kommuneplan "Piggsteinbaken" - sak nr. 41/04.
  • Kl.11.00: Søknad om oppføring av carport samt boder - dispensasjon Geir M. Horpestad, Thorleif Robertsons vei 15, gnr, 46 bnr. 946 - sak nr. 52/04. Kl. 11.15: Utbedringsarbeider i vei/skråning mot Damsgårdsgt.6, 8 og 10 - sak nr. 47/04.
  • Kl. 12.00: Møtestart Rådhuset.

Saksliste:

Avgjøres av kommunestyret:
*Regulering gnr. 45 bnr. 2 i område B3 i kommuneplan "Piggsteinbakken" *Reguleringsendring Nyvollsveien - Gnr. 46, Bnr. 70 - 2. gangs behandling Pedersen & Hadland

Avgjøres av Miljøutvalget
*Godkjenning av miljøutvalgets protokoll fra møte 24.2.2004 og 8.3.2004. *Brannteknisk samarbeid. *Søknad om overtakelse av privat veg. *Stenging og overtakelse av kommunal veg 61 Årrestad. *Utbedringsarbeider i vei/skråning mot Damsgårdsgt. 6, 8 og 10.
*Leilighetsbygg, gnr. 46 bnr. 614 m.fl., Damsgård Park - søknad om dispensasjon Eiekrysset AS. *Ulovlig utført byggearbeid i strid med reguleringsplan - gnr. 7 bnr. 690 - Halvard Skjelbred. *Søknad om dispensasjon for riving og oppføring av bolighus på gnr 46 bnr 622, Gamleveien 9 Frode Nilsson pva. Hanna Tollefsen. *Bruksendring eksisterende bygning og oppføring nytt lagerbygg gnr. 47 bnr. 54 - Fonn Egersund AS. *Søknad om oppføring av carport samt boder - dispensasjon Geir M. Horpestad Thorleif Robertsons vei 15, gnr. 46 bnr. 946. *Dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolighus - Larsen & Bjørkeland AS - gnr. 13 bnr. 239 - Lygremarka. *Mindre vesentlig reguleringsendring for Skailand - gnr. 123 bnr. 5, 8 og 1 -reguleringsplan. *Mindre vesentlig reguleringsendring - tilleggsareal til gnr. 13 bnr. 239 fnr. 20. -Referatsaker til miljøutvalgets møte 8.3.2004. -Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 1.4.2004

Egersund, 22.03.04

Sigmund Lagård
Leder
Reidun Grastveit
Møtesekretær

Praktisk

Møtene er åpne for publikum. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet. Dette vil i såfall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Dokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje. Dessuten er saksdokumentene utlagt på hovedbiblioteket, bibliotekfilialene på Helleland og Hellvik, samt landbrukssenteret på Helleland.

Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje eller ved henvendelse direkte til utvalgssekretæren.