Befaring:

Merk at befaringstidspunkt er å regne som ca.tidspunkt. Det må påregnes minimum +/- 15 min. "hver vei".

 • Kl. 09.45: Avreise fra Rådhuset med Dalanebussen.
 • Kl. 10.15: Gjennoppbygging av sjøbu gnr. 11 bnr. 3 - Disp. pbl § 17-2 byggeforbud i 100 m beltet langs Sjø - Alf Henning Øglend
 • Kl. 11.00: Carport - dispensasjon fra reguleringsplan Jan Kvalbein, Hestholaneveien 5
 • Kl. 12.00: Møtestart Rådhuset.

Saksliste

Saksnr Innhold Å/L

Avgjøres av kommunestyret:

 • PS 148/04 Økonomirapport januar - juni 2004 Å
 • PS 149/04 Lokal forskrift om avløpsanlegg - 2.gangsbehandling Eigersund kommune Å
 • PS 150/04 Reguleringsplan for boliger B16 gnr. 60 bnr. 18 Hellvik 2. gangs behandling Å

Avgjøres av Miljøutvalget

 • PS 151/04 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 14.6.2004 og 22.6.2004. Å
 • PS 152/04 Reguleringsplan for gnr. 2 bnr. 29 m.fl. Midbrød 1. gangsbehandling Å
 • PS 153/04 Haganeset - omregulering til gjenvinningstasjon for Dim gnr. 48 bnr. 81 Tengs 1. gangs behandling Å
 • PS 154/04 Reguleringsendring Bøckmansbakken ( Plan 2-14 ) Svanedalen Å
 • PS 155/04 Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 191,142,241 og 2086 Årstaddalen fra hotell- til kontorformål Å
 • PS 156/04 Søknad om kloakkanlegg for 2 hytter i Maurholen gr.nr. 5 br.nr. 90/99 Rune Gåsland Å
 • PS 157/04 Carport - dispensasjon fra reguleringsplan Jan Kvalbein, Hestholaneveien 5 Å
 • PS 158/04 Fritidsbolig og utslipp Grødemslia 184 Siw Helmsgård Å
  PS 159/04 Gatelys - Åsatua Å
 • PS 160/04 Stene Renovasjon AS -Søknad dispensasjon oppføring 2 stk. lagertanker med høyde 23,2 m og 4 m fra nabogrense - 7/42 Å
 • PS 161/04 Søknad om etablering av privat avløpsanlegg til hyttefelt - Skailand Å
 • PS 162/04 Søknad om utslipp - gnr 4 bnr 60 - Æsane Frode Teigen Å
 • PS 163/04 Krav om dekning av ekstrautgifter på grunn av lavt akseltrykk - Ottar Endresen Å
 • PS 164/04 Gjennoppbygging av sjøbu gnr. 11 bnr. 3 - Disp. pbl § 17-2 byggeforbud i 100 m beltet langs sjø - Alf Henning Øglend Å
 • PS 165/04 Referatsaker til miljøutvalgets møte 25.8.2004. Å
 • PS 166/04 Spørsmål/orienteringer i møte 25.08.04 Å

(PS=Politiske saker, RS=Referatsaker, FO=Forespørsler, DS=Delegerte saker) (Å= Åpent møte, L= Lukket møte)

Egersund, 16.08.04

Sigmund Lagård
Leder

Randi Haugstad
Politisk sekretær