Befaring:

Merk at befaringstidspunkt er å regne som ca.tidspunkt. Det må påregnes minimum +/- 15 min. "hver vei".

Kl. 08.00: Avreise fra Rådhuset med Dalanebussen.
Kl. 08.20: Årrestad - Søknad om overtakelse av privat veg - Harald Øgreid og Årrestad - Stenging og overtakelse av kommunal veg 61
Kl. 09.15: Regulering gnr. 58 bnr. 1 og 2 og gnr. 59 bnr. 1 - golfbaneanlegg, Maurholen.
Kl. 10.15: Reguleringsplan for Ystebrød - gnr. 1 bnr. 1, 2, 5, 6, 7 og 10.
Kl. 10.45: Søknad om oppføring av båthus og påbygg av eksisterende brygge, gnr. 2 bnr. 38, Sigurd Tønnessen - Midbrød
Kl. 11.15: Søknad om eksisterende og oppføring av nytt båthus - dispensasjon - gnr. 13 bnr. 1881, Strandgaten 28.
Kl. 12.00: Møtestart Rådhuset.

Saksliste:

Saksnr Innhold Å/L

Avgjøres av kommunestyret:
PS 74/04 Økonomirapport januar - mars 2004 Å

Avgjøres av Miljøutvalget
PS 75/04 Godkjenning av miljøutvalgets protokoll fra møte 1.4. og 13.04.04. Å
PS 76/04 Søknad om overtakelse av privat veg - Harald Øgreid Å
PS 77/04 Stenging og overtakelse av kommunal veg 61 Årrestad Å
PS 78/04 Reguleringsplan for Ystebrød - gnr. 1 bnr. 1, 2, 5, 6, 7 og 10 1. gangs behandling Å
PS 79/04 Regulering gnr. 58 bnr. 1 og 2 og gnr. 59 bnr. 1 - golfbaneanlegg 1 gangs behandling Å
PS 80/04 Reguleringsendring for Glassmagasinet Øgrey, Storgt. 34 gnr. 13 bnr.1260 1. gangs behandling Å
PS 81/04 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av bolig gnr. 47 bnr. 9,41,65 - Anne Marie Grøsfjell Ørland Å
PS 82/04 Søknad om deling gnr 48 bnr 1 - dispensasjon fra reguleringsplan - 2. gangs behandling. Å
PS 83/04 Søknad om utslippstillatelse, gnr 22 bnr 80 - Dispensasjon Aslak Dirdal, Stapnesveien 21 B Å
PS 84/04 Søknad om oppføring av båthus og påbygg av eksisterende brygge, gnr 2 bnr 38, Midbrød Sigurd Tønnesen Å
PS 85/04 Instalering av svømmebasseng, gnr 60 bnr 243 - utslippssøknad Brigt Rosland Å
PS 86/04 Søknad om riving av eksisterende og oppføring av ny båthusdispensasjon - gnr 13 bnr1881-Strandgt 24 -Egersund Regnskap Å
PS 87/04 Nytt båthus - Tove og Dag Tvedt, Midbrød - Naboklage på byggesakssjefens vedtak av 23.02.04 Å
PS 88/04 Referatsaker til miljøutvalgets møte 27.4.2004 Å
PS 89/04 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 2.4.2004 Å

(PS=Politiske saker, RS=Referatsaker, FO=Forespørsler, DS=Delegerte saker) (Å= Åpent møte, L= Lukket møte)

Egersund, 16. april 2004

Sigmund Lagård

Leder

Reidun Grastveit

Møtesekretær

Administrative meldinger - Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksompå at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24 til Møtesekretær Reidun Grastveit

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

- Helga Bergundhaugen for Kjell Fredriksen.

Møtet er åpent for publikum. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet. Dette vil i såfall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Dokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje. Dessuten er saksdokumentene utlagt på hovedbiblioteket, bibliotekfilialene på Helleland og Hellvik, samt landbrukssenteret på Helleland.

Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje eller ved henvendelse direkte til utvalgssekretæren.

PS 88/04 Referatsaker til miljøutvalgets møte 27.4.2004

Referatsaker som legges frem for utvalget 27.04.04:

Sakene legges frem uten innstilling/merknader fra administrasjonen.

RS 38/04 Klage fra beboere i Elverhøyveien over MS vedtak av 19.08.02 -sanering av avløp i Nedre Sandbakkveien - klagen tas ikke
RS 39/04 Garasje, gnr. 12 bnr. 504 - Bjørn Røed Rasmussen, Varbergveien 58 A - klage
RS 40/04 Uttalelse om parkering i sentrum
RS 41/04 Forslag om etablering av kommunale parkeringsvakter
RS 42/04 Forskrift om grenseverdier for støy - Oppfølging av kartlegging og tiltakRS 43/04 Silfas Egersund AS - tilbakemelding egenrapport for 2003 Kopi av brev til Silfas Egersund AS
RS 44/04 Egersund Sildoljefabrikk AS - tilbakemelding egenrapport for 2003 Kopi av brev til Egersund Sildoljefabrikk AS
RS 45/04 Vakre vegers pris 2004

PS 89/04 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 2.4.2004