"Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere. Moderne IKT-løsninger vil gi helsepersonell tilgang på nødvendige pasientopplysninger, og oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte." (Helse og omsorgsdepartementet, 2016)

En egen arbeidsgruppe er nedsatt for å utforme temaplanen. Arbeidsgruppen ønsker å invitere interne og eksterne parter til å komme med innspill i forhold til hva Eigersund kommune bør prioritere innenfor helse- og omsorgsavdelingens bruk av og satsing på IKT i denne perioden.

Formålet med planen

  • Kartlegging av nåsituasjonen.
  • Utarbeide visjon, mål og strategiske satsingsområder
  • Sikre lovpålagte krav og nasjonale og lokale føringer
  • Standardisering, samhandling og kompetanseoverføring på tvers av enheter
  • Kompetansekrav og behov for opplæring
  • Digitalisering og velferdsteknologi
  • Se på gevinstrealisering
  • Handlingsplan med aktuelle tiltak i planperioden (investering og drift).

Innspill

Frist for å komme med innspill er 19. april 2017. Innspill til dette arbeidet sendes til iktstrategiho@eigersund.kommune.no. Det er lagt opp til at kommunestyret skal vedta planen i oktober 2017.

Kontakt

Dersom en har spørsmål kan en kontakte helse-og  omsorgsavdelingen ved Sigrund Berge Midbrød på telefon 51 46 80 74 eller mobil 488 69 417.