Formålet med planarbeidet er å få en helhetlig plan for Egersund sentrum med fokus på vern gjennom bevaring der trehusbyen er premissgiver. Planarbeidet tar utgangspunkt i byens egenart og estetiske verdier, for å få til en helhetlig utforming av bykjernene med god tilgjengelighet, økt handel og et levende bymiljø. Sjøen er med på å gi byen sin særpregede identitet og planlegging skal søke å åpne byen mot sjøen og gjøre havneområdet i Vågen levende og tilgjengelig med god kommunikasjon med gågaten. Den historiske bebyggelsen- og miljø skal danne en viktig del av grunnlaget alle private og offentlige tiltak vurderes opp mot, der nye tiltak må tilpasse seg stedets historiske formspråk. Det vil være viktig å finne en balanse mellom vern og nyskaping, samtidig som særpreg og funksjonsdyktighet ivaretas. En åpner opp for kvartalsutvikling i tilknytning til deler av gågaten i sone 2, men der fasader og gateløp skal bevares og eller tilbakeføres.

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel for Egersund by.

Spørsmål kan rettes til plankontoret i Eigersund kommune ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på tlf. 51468000 eller mobil 95884976. Kommentar/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 15. januar 2008.