Eigersund kommune har satt seg en målsetning å øke andelen gående og syklende i trafikkbildet. Plan for gående og syklende har som hovedformål å utrede tiltak for å gjøre det attraktivt for kommunens innbyggere samt turister å gå eller sykle. Det er tidligere utarbeidet en plan for hovedsykkelveinett i Eigersund kommune. Denne inkluderes i ny plan for gående og syklende med tanke på videreføring og fullføring. Planen tar utgangspunkt i gang- og sykkelveinett fra Egersund til Hestnes, Dyrnes, Stapnes, Helleland, Hellvik og Eigerøy, samt sentrumsnære områder. I tillegg skal den også ivareta arealavsetning ved fremtidig planarbeid i kommunen.

 

Tiltakene styres i stor grad mot praktiske løsninger for å øke andelen som benytter seg av sykkel og gange til fritid, gjøremål, rekreasjon, jobbsammenheng, m.m. og kan til eksempel være:

  • Punktbelysning ved gangfelt
  • Fysisk skille mellom gående, syklende og motoriserte kjøretøy
  • Tydeligere skilting og oppfølging av disse
  • Kart over snarveier og smarte valg for myke trafikanter
  • Sikre godt vedlikehold av g/s veier hele året (til eksempel strøing, soping og kantrydding)

 

Planen forventes å være politisk behandlet i løpet av våren 2017.

Alle som har innspill oppfordres til å melde disse inn til kommunen innen fristen den 10. februar 2017.

Kontkatpersoner for planarbeidet er Folkehelsekoordinator Hans Olav Østebrød, Plansjef Dag Kjetil Tonheim og Prosjektleder for Sykkelbyen Egersund Astrid Elisabeth Jørgensborg