Lov 2010 -06 -25 nr 45: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) sier at kommunen skal utarbeide en beredskapsplan med utgangspunkt i kommunens risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Kommunens ROS-analyse ble godkjent i kommunestyret 28. oktober d.å. og danner nå grunnlaget for revidering av beredskapsplanverket. Dette skjedde på bakgrunn av en omfattende prosess der både interne og eksterne samarbeidspartnere var involvert. 

Hensikten med revideringen er å utarbeide en overordnet beredskapsplan som er tuftet på kommunens risiko og sårbarhetsanalyse, som imøtekommer alle krav i lovverket og som er styrende for kommunens beredskapsarbeid. Rådmannen har oppnevnt en faggruppe for beredskap og dette blir gruppen som skal arbeide med å revidere beredskapsplanen.

Kommunen vil i prosessen med å revidere kommunens beredskapsplan også involvere eksterne samarbeidspartnere, så vell offentlige som private og frivillige.

Høringsfristen settes til 3. uker etter utlysning. Kontaktperson er beredskapsleder Svein Oskar Wigestrand som kan nås på telefon 51 46 83 44 eller mobil 489 94 478

Relaterte dokumenter

Relaterte dokumenter i saken kan Relaterte dokumenter i saken kan leses her..