Planen er utarbeidet av NVE i samarbeid med Eigersund kommune. En legger til grunn at tiltakene som skal gjennomføres skal sikre mot 200-års flom (Q200) så langt dette er praktisk og økonomisk mulig.

 

Planen er en systematisk gjennomgang av mulige sikringstiltak langs de flomutsatte strekningene og målet er å skape en oversikt over mulige sikringstiltak samt deres omtrentlige omfang og kostnadsforhold. Før utførelse må tiltakene detaljprosjekteres. For flere av tiltakene legges det opp til samtidig gjennomføring for å få ønsket sikringseffekt.

Planen er en temaplan og er ikke juridisk bindende og det er derfor ikke klageadgang på vedtaket.   Planen er styrende for kommunens behandling av plan og byggesaker innforbi planområdet. Kommunestyret har vedtatt at en ikke skal starte opp regulering eller gi tillatelse til byggetiltak som er i strid med tiltakene i planen og NVE sine anbefalinger om samtidig gjennomføring av tiltakene.

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt her på kommunens nettsider hvor de også kan lastes ned. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Politisk vedtak

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i sak 005/16 har vedtatt «Temaplan for flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna»:

«Forslag til temaplan for flomstiltak langs Eieåna og Lundeåna vedtas som fremlagt og tiltakene og føringene i planen skal legges til grunn for alle videre tiltak, saksbehandling og planlegging som omfattes av planen:

  1. En legger til grunn at tiltakene som skal gjennomføres skal sikre mot 200-års flom (Q200) så langt dette er praktisk og økonomisk mulig,
  2. Tiltakene pkt 2-8, 13-18, 19-22 skalinnbyrdes  gjennomføres samtidig. Ved videre detaljregulering og byggesak skal dette legges til grunn samt korrekt sikkerhetsklasse skal fastsettes (F1,F2,F3).
  3. Tiltakene må gis en form og utførelse som vurderes som antikvarisk og estetisk akseptabel slik at de ikke fremstår som skjemmende i bevaringsområdet.
  4. Ved detaljprosjektering må sikkerhetsmargin på 0,3 meter samt forventa endring i flomstørrelsene som følge av et endra klima ivaretas. Mht klimapåslaget vil dette være aktuelt å se nærmere på i forbindelse med detaljprosjekteringen. Klimapåslaget vil hhv være en forventet %-vis økning av vannføringen samt høyere vannstand i sjøen pga forventet økning i stormfloaktivitet samt generelt økt havnivå. Disse to momentene må kombineres, hvilket enklest gjøres i den hydrologiske til NVE.
  5. Ved detaljprosjektering må konsekvenser av tiltak tydeliggjøres og ev. avbøtende tilak skisseres og gjennomføres samtidig jfr. vannressursloven.
  6. Ved tiltak i selve elveløpet og elvebunnen skal konsekvensene for laks og sjøørett vurderes.
  7. Kommunen skal ikke starte opp regulering eller gi tillatelse til byggetiltak som er i strid med tiltakene i planen og NVE sine anbefalinger om samtidig gjennomføring av tiltakene.
  8. Det settes øyeblikkelig i gang detaljprosjektering av tiltakene/strekningene i planen. Det må i den forbindelse tas kontakt med berørte grunneiere for samarbeid i forhold til deltagelse både i forhold til tilgang til eiendom og for å avklare ev. økonomisk bidrag. En skal legge NVE sine anbefalinger til grunn for prioritering av tiltak som skal detaljprosjekteres samt tiltak som må gjennomføres samtidig.
  9. Eigersund kommune sender brev til NVE i forhold til anmodning om oppstart av prosjekt for å vurdere de store tiltakene i tilknytning til Lundeåna/Eieåna (terskel, kulvert, tunell).»

Relaterte dokumenter