Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Revsdalen

print.png email  .png

Revsdalen

Revsdalen er et allsidig og særegent tur- og friluftslivsområde. Selv om det ikke ligger så langt fra tettbebygde områder, kan en oppleve ro og stemninger som en ellers må lete lenge etter. I tillegg til at lauv- og krattskogen gir et variert dyre- og fugleliv, skaper den store forandringer gjennom året.

Gapahauken kan lånes ut til lag, foreninger og andre her.

Om våren er skogen fylt av fuglesang og grønnskjæret fra bladverket skaper et vakkert fargeskjær. Høsten gir et stort vel av farger og mange spennende blader kan plukkes på bakken. Vinterstid, når lauvet har falt av, blir skogen åpnere. Store tujaer og mange sorter nåletrær gir en flott, intim, stemning – særlig når snøen henger tung i trærne.

Viss du ønsker, kan du også gå en lengre rundtur (1,5 km) fra Revsdalen om den såkalte Burmavegen. Vegen ble anlagt i tilknytning til den tyske Slettebøleiren under 2. verdenskrig. Vi gjør oppmerksom på at dette er private eiendommer, hvor det også beiter husdyr (sau og storfe). Vennligst respekter båndtvangreglene.

Krigsminner ved Burmaveien

Fra stallen kan du gå inn til et minnesmerket over britiske soldater som ble henrettet under 2. verdenskrig. Britene hadde deltatt på et mislykket
sabotasjeoppdrag mot tungtvannsanlegget på Vemork i 1942. På hjemturen havarerte flyet deres i heiområdene ved Helleland. De overlevende ble tatt til fange av tyske soldater og transportert til
Bakkebø-leiren hvor de senere ble henrettet.

Det er satt opp informasjon om hendelsen ved minnetavlen.

Plantesamling - trærne i Revsdalen

Planting av tre i RevsdalenDe spesielle trærne som i dag setter sitt særpreg på Revsdalen, ble plantet rundt midten av 1970-årene. Plantingen ble satt i gang etter initiativ fra bestyrer Tendeland ved institusjonen Bakkebø. Målet var å etablere en samling av ulike treslag.

Den første utplantingen startet like etter at det var hugget ut vedskog og området var nærmest skogløst. Det var kun de største eiketrærne som ble satt igjen. Før plantingen kunne starte, måtte en også grøfte og drenere myrlendt mark. Lav bemanning og små ressurser gjorde det imidlertid vanskelig å realisere ideen om en plantesamling fullt ut. Noen av plantene ble drevet frem på gartneriet til Bakkebø og noen ble hentet på Folkvord planteskole. Professor Reiseter var svært begeistret for både området og ideen om plantesamlingen. Han gav flere spesielle planter til området, herunder sequoia trærene. Sigmund Wigestrand, som var gartner ved institusjonen, stod for en stor del av det praktiske plantearbeidet.

Ved flere anledninger har det fra ulike hold blitt utført en innsats for å tynne ut skog og kratt, men dette har ikke vært tilstrekkelig for å sikre alle trærne som ble plantet ut på 70- tallet. I 2004 gikk Eigersund kommune og Dalane friluftsråd sammen om å tilrettelegge området. Det ble i den anledning etablert samarbeid med Hageselskapet Egersund. Hageselskapet har påtatt seg oppgaven med å videreføre grunntanken om å etablere en plantesamling i dette flotte skogsområdet. Skog og kratt skal tynnes for å gi lys og luft til de gamle trærne, samtidig som nye trær, busker og andre planter skal settes ut.

Å lykkes med å etablere en plantesamling, eller et arboret, krever stor tålmodighet og planlegging i lange perspektiv. Vi håper at du som bruker setter pris på arbeidet som legges ned i beplantning og skjøtsel av området og at du gjør ditt for at trær og planter ikke blir ødelagt!

Gapahuken

Gapahuk i RevsdalenVinteren 2004 startet arbeidet med å rydde skog og bygge gapahuk i Revsdalen og den 24. mai 2005 var det formell åpning. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Eigersund kommune og Dalane friluftsråd. Dag Tveit natur har stått for patent og det meste av byggearbeidet.

Gapahuken er bygget av miljøvennlige materialer. I hovedkonstruksjonen er det brukt furu og gran som har vokst sent. Disse har tette årringer og er mer bestanding mot råte. Kledning er av osp, som også er et treslag som er bestandig mot råte når det står luftig.

Formålet med gapahuken var å lage en samlingsplass som kunne brukes av folk i nærmiljøet, skoler, barnehager, lag og foreninger. Samtidig var det et mål å gjøre området mer brukervennlig gjennom informasjon og tilrettelegging.

Stor etterspørsel har medført at større grupper bør reservere gapahuken på forhånd. Dette kan en gjøre hos Eigersund kommune per tlf. 51 46 80 00. Reservasjonen gir imidlertid ingen eksklusiv bruksrett. Prøv derfor å tilpasse bruk og aktivitet i forhold til andre brukere. Gapahuken kan også benyttes til overnatting, men bør i slike tilfeller reservers.

Fugle og dyreliv

Selv om Revsdalen ikke er så stor, har den mange innbyggere og gjester. Her bor det blant annet flere ulike fuglearter, rådyr, ekorn, røysekatter, mink, pinnsvin, firfirsler og mus. Mange fugler liker lauvskog og kratt fordi denne naturtypen gir godt skjul og mye mat. Det er imidlertid mangel på gode reirplasser. Fuglene setter derfor stor pris på fuglekassene som skolene og barnehagene har hengt opp i området. Det er også lagt igjen kvisthauger for å gi kjærkomment skjul og ly for både fugler, dyr og insekter.

Om vinteren er det lite insekter som fuglene kan spise. Kulde og matmangel gjør at trekkfuglene forlater området i løpet av høsten og det er bare de mest hardføre fuglene som blir igjen. Nøtteskrike, svarttrost, skjære, kråke og rødstruper er blant de som overvintrer. Alle dyrene i skogen skifter til tykkere pels. Rådyr og ekorn får en grålig pelsdrakt, mens røysekatten blir helt hvit (hermelin) med svart haletipp. Det er ofte vanskelig å oppdage dyra når en er ute på tur, men når sporsnøen legger seg avsløres det at de er mye på farten.

Oppholdsregler

Revsdalen er blitt et populært turområde med mange brukergrupper, noe som krever at alle må gjøre en innsats for at området skal være kjekt å besøke. Vi ber om forståelse for følgende:

  • Det er ikke satt opp avfallstativ, så vi ber om at avfall tas med hjem.
  • Du kan godt skjære geiner til å lage seljefløyter og andre småting, men ikke skjær i store trær, trær som ser uvanlige ut og trær som er innhegnet.

Bålbrenning og bruk av ild

Fra 15. april til 15. september er det bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skogmark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen. Gruva i gapahuken er godkjent for helårsbruk, men det er ikke tillatt å gjøre opp ild i tørre perioder. Følg ellers instruksen for bruk av gruva som er slått opp i gapahuken. Vennligst ikke lag nye bålplasser i området.

Kart over Revsdalen

 

hus.png kontakt oss

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4370 Egersund

Ansatte

Jone Omdal
Mobil 957 57 317
Telefon 51 46 83 09

kommunevaapen.png Priser

Fellingsavgifter

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort fastsettes fellingsavgiften i Eigersund kommune:

  • Voksen elg: kr 440,-
  • Elgkalv: kr 225,-
  • Voksen hjort: kr 330,-
  • Hjortekalv: kr 200,-

Avgiften er satt innenfor rammene som er fastsatt av Kongen jf. viltlovens § 40.

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
122Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
704Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
218Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
208Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
129Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
439Kb   2010-06-24