Reguleringsendring for masseuttak og deponi, Søkkemyra, Laureidfjellet. Gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3. Offentlig ettersyn.

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 29.10.19, sak 133/19, å legge reguleringsendring for masseuttak og deponi, gnr. 42 bnr. 2 og gr. 44 bnr. 3, Søkkemyra, Laureidfjellet, ut til offentlig ettersyn og høring jfr. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 etter at der var foretatt justering av reguleringsplankartet og bestemmelsene. Disse endringene er nå gjennomført.

Hensikten med planforslaget

Det foreslås at det i tillegg til det som er tillatt etter gjeldende reguleringsplan; deponering av rene masser, kan foretas uttak av masser og resirkulering av masser til gjenbruk. Det skal etableres sedimenteringsbasseng for å hindre avrenning fra tiltaksområdet. Etter at deponiet er ferdig fylt opp, skal arealene tilbakeføres til landbruksområde på en måte som tar hensyn til både landskapsbildet og framtidig landbruksdrift.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 15.01.20 – 05.03.20.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no, innen den 05.03.20. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter