Rådmannen har på delegert fullmakt den 24.01.20 vedtatt en mindre reguleringsendring for Rundevoll barnehage.

Endringer

Det vedtas en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for Rundevoll barnehage med følgende endringer.

I reguleringsbestemmelsene

Det vises til vedlagte reguleringsbestemmelser datert den 14.10.19.

På reguleringsplankartet datert den 14.10.19

  1. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til barnehage
  2. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til parkeringsplasser
  3. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til gangveg / gangareal /gågate
  4. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til friluftsformål
  5. Vendhammer og innkjøringen til barnehagen (parkeringsplassen) legges litt om.
  6. Det tegnes på byggegrense for barnehagen.
  7. Planlagt barnehagebygning og en bod vises på plankartet.

Vedtaket er fattet den 24.01.2020 på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Innsyn

Sakens dokumenter med saksforelegg med vedlegg, kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården. 

Klageadgang

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården.

Relaterte dokumenter