Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette melding iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om at følgende reguleringsplanarbeid er satt i gang:

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER BF23 GNR 9 BNR 1,4 m.fl. PlanID 20190006

Planområdet er på ca. 18,2 daa, og ligger på Sæstad vest for Sæstadvatnet på Søra-Eigerøya i Eigersund kommune. Planområdets avgrensning er vist på vedlagte kart. Tiltakshaver for planarbeidet er Egil Midtbø (på vegne av grunneiere gnr 9 bnr 4) og Johannes Sæstad (på vegne av grunneiere til gnr 9 bnr 1).

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ca. 11 nye fritidsboliger med kjøreveg frem til tomtene. Nye fritidsboliger planlegges i hovedsak innenfor område BF23 i kommuneplanens arealdel. Det vil i planarbeidet bli gjort en vurdering av hva som er hensiktsmessig avgrensning av arealformål innenfor planområdet. Atkomst til området ønskes primært via Vaksvigveien, alternativt er fra Løyningsveien sør for nr. 68. Atkomstløsning vil bli avklart i planarbeidet.

Planstatus

Området er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 vist som område for fremtidig fritidsbebyggelse BF23
og LNF-område med hensyn landbruk.

Planområdet er ikke regulert ved reguleringsplan, men grenser i øst til reguleringsplan for Naglevik, planid 19900002 som viser turvei mellom fylkesveien og Naglevik.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. forskriften.

Innspill

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 01.03.20 til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no.

Videre saksgang

Etter varsel om oppstart, følger det 4 uker hvor det er anledning til å komme med merknader og innspill til planen. Merknadene vil bli kommentert ved innsendelse av planforslaget. Når planen er klar, vil den først bli behandlet i planteknisk utvalg i kommunen, før den legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket annonseres i lokalavis og berørte grunneiere blir tilskrevet. Da blir det igjen mulighet til å komme med merknader til planen. Planen blir eventuelt justert før den behandles på nytt i planteknisk utvalg, som igjen sender den til kommunestyret. Når planen er egengodkjent av kommunestyret, er den bindende.

Vedtaket annonseres, og berørte grunneiere blir tilskrevet og gitt anledning til å påklage vedtaket, eller kreve erstatning for evt. tap i forbindelse med arealbruken fastlagt i reguleringsplanen.
Det gjøres oppmerksom på̊ at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. Det kan gå noe tid fra det varsles oppstart av planarbeid til planforslaget er klart til behandling. Det kan også̊ gå noe tid fra høringsfrist er ute til neste behandling av saken.

Relaterte dokumenter