Med henvisning til PBL § 12-8, varsles det herved oppstart av følgende reguleringsarbeid: Gnr. 60 bnr. 36, Hellvik i Eigersund kommune.

Forslagsstiller er Tom Vassvik. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse, jfr. kommuneplanens arealdel område HF40. Av planens total areal à 102 deker, utgjør arealet avsatt til ny fritidsbebyggelse ca. 9,5 deker. Ytre plangrense skal også innbefatte «Reguleringsplan for fritidsbebyggelse, Sannarnes del av gnr. 60 bnr. 36» og «Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 290 m.fl. Sannarnes», dette for øvrig i deres nåværende/ eksisterende situasjon. Det stilles ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill

Evt. innspill sendes innen 31. mars 2020 til Petter E Seglem, Basthaugveien 10, 4374 Egersund

Relaterte dokumenter

Kartvedlegg til oppstartsvarsel.pdf