Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette melding iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om at følgende reguleringsplanarbeid er satt i gang:

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBEBYGGELSE SEKSARVIKVÅGEN GNR.2 BNR. 133 mfl. PLANID 19680010-2

Planområdet ligger i Seksarvik på Nordre Eigerøy. Planområdet omfatter ca. 14,0 daa.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av en fritidsbolig på eiendom 2/133 i Sekservika.

Tiltakshaver er Norrøn Bolig AS Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. forskriften.

Innspill

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no, med kopi
til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no. Frist for merknader: 02.04.20

Relaterte dokumenter