Kunngjøring - mindre vesentlig reguleringsendring Krukkeveien 8 og 10, Gnr 7, Bnr 911 og 872

I forbindelse med omprosjektering av tomtene i Krukkeveien 8 og 10 søkes det om en mindre vesentlig reguleringsendring fra 2 eneboliger til 5 eneboliger i rekke.

Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt  følgende i RD 009/20:

Det vedtas reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 20090008 - Leidlandshagen (16-31) som medfører følgende endringer:

  1. Endring i plankart: I felt B24 tillates det oppført inntil 5 eneboliger.
  2. Endring i bestemmelsene §1.3: «I felt B24 tillates det oppført inntil 5 eneboliger. Boligene skal ha pulttak.  Tomtene kan grensejusteres og deles i tråd med bebyggelse.» For øvrig gjelder øvrige bestemmelser i §1.3

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter