Kunngjøring av mindre reguleringsendring. Boliger gnr. 46 bnr. 38 mfl., Langårdsfjellet, Havsøy

Rådmannen har på delegert myndighet den 09.03.20 vedtatt en mindre reguleringsendring for reguleringsplan for boliger gnr. 46 bnr. 38 mfl., Langårdsfjellet, Havsøy.

Vedtak

Rådmannens vedtak den 09.03.20:
Det vedtas en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for boliger Langårdsfjellet, gnr. 46 bnr. 38 mfl. og som medfører følgende endringer:

 • Kjøreveg SKV 1. Veglinjen endres til slik den er bygget.
 • Konsentrert småhusbebyggelse BKS. Det tilrettelegges for parkering under bakken i tilknytning til boligene.
 • Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1. For å begrense terrenginngrepene på tomt BFS1 er boligen plassert noe høyere i terrenget enn hva gjeldende plan åpner for, samt at formålsområdet er justert noe i sørvest for å gi tomten funksjonelle og godt terrengtilpassede utearealer.
 • Frittliggende småhusbebyggelse BFS2. Tomt BFS2 erstatter regulert garasjeanlegg i gjeldende plan.
 • Parkeringsplass SPP1. Formålsområdet tilpasses bygget veg SKV1.
 • Parkeringsplass SPP2. Omfatter opparbeidet gjesteparkering for boligene i BBB. Parkeringsplassen reguleres som bygget.
 • Renovasjonsanlegg BRE. Området tillegges planen da det ikke fremkommer i gjeldende plan hvordan renovasjonen skal løses.
 • Grønnstruktur G 1-2. Areal avsatt til grønnstruktur reduseres med 50 m2 som følge av endringen.

Endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • § 2 Reguleringsformål
 • § 3 Estetikk
 • § 8 Frittliggende småhusbebyggelse
 • § 9 Konsentrert småhusbebyggelse
 • § 11 Renovasjonsanlegg
 • § 21 (rekkefølgebestemmelser) tas ut

For mer detaljert oversikt over endringene vises det til punkt 2 i saksforelegget samt til vedlagt reguleringsplankart og vedlagte reguleringsbestemmelser.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Innsyn

Sakens dokumenter med saksforelegg med vedlegg, samt justert plankart, kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården. Du finner lenke til de samme dokumentene nedenfor.

Klageadgang

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Relaterte dokumenter