Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring. Gnr. 5 bnr. 8 Saurdalen, Nordre Eigerøy

Eigersund kommune har mottatt søknad om mindre reguleringsendring på gnr. 5 bnr. 8, Saurdalen, Nordre Eigerøy.

Endringer

Endringene går i hovedsak ut på å justere vegtraseen for privat atkomstveg, justering av tomtegrenser samt at et om lag 200 m2 uregulert område som i kommuneplanens arealdel er vist som LNFR-område, hensyn landskap, skal inngå i boligtomt. I tillegg er det foreslått justeringer av enkelte reguleringsbestemmelser.

Merknader

Frist for å komme med merknader settes til den 15.04.20. Merknader sendes til  Lars Eikås, Ytstebrødveien 236, 4374 Egersund eller til larseikaas@gmail.com, med kopi til post@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter