Kunngjøring av mindre reguleringsendring. Leidlandshagen K1. Gnr. 7 bnr. 787 mfl.

Rådmannen har på delegert fullmakt i dag vedtatt en mindre reguleringsendring for detaljreguleringsplan Leidlandshagen K1 gnr. 7 bnr. 787 mfl. Endringen gjelder reguleringsbestemmelsene § 4.3. Ny bestemmelse legger opp til at det også kan bygges bolighus med saltak. § 3.3, som sier at «Ved byggemelding skal det påses at bygninger innenfor samme område får en enhetlig og harmonisk utforming med hensyn til materiale, takvinkel / takform og farge» gjelder fortsatt.

Rådmannens delegerte vedtak i sak 010/20

Rådmannen vedtar den 27.03.20 en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for Leidlandshagen K1, gnr. 7 bnr. 787 mfl. og som medfører følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 4.3:

Takform i B1 skal være pulttak, flate tak eller saltak. Tillatt maksimal gesimshøyde for bolighus med flate tak eller pulttak er 9,5 m. Høyeste fasade kan ikke overstige 10 m. På bolighus med saltak er tillatt maksimal møne- og gesimshøyde henholdsvis 11,5 og 9 m. Høyeste fasade kan ikke overstige 12 m På bolighus med pulttak skal takvinkelen ligge mellom 10° og 25° og på bolighus med saltak skal takvinkel ligge mellom 15° og 35°.

Takform i B2-4 skal være pulttak, flate tak eller saltak. Tillatt maksimal gesimshøyde for bolighus med pulttak eller flate tak er 9,5 m. Møne- og gesimshøyde på bolighus med saltak kan ikke overstige henholdsvis 9,5 og 7,5 m. Høyest fasade skal ikke overstige 10,0 m. På bolighus med pulttak skal takvinkelen ligge mellom 10° og 25° og på bolighus med saltak skal takvinkel ligge mellom 15° og 35°.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Klageadgang

Rådmannens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Relaterte dokumenter