Rådmannen har på delegert fullmakt i dag vedtatt følgende i RD 011/20: Rådmannen vedtar den 28.04.20 en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i detaljreguleringsplan 19860009 - Steinbakken, Hovland (15-3) og som medfører følgende

Endringer i reguleringsbestemmelsene

Endring i plankart: Det foretas en justering av formålsgrense på gnr. 8 bnr 18 slik at areal på 850 m2 jfr. situasjonskart datert 13.02.20 endres fra landbruk til byggeområde for bolig.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Kan påklages

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Dokumenter