Mindre reguleringsendring – Detaljregulering Saurdalen

Rådmannen har på delegert fullmakt den 15.05.20 vedtatt en mindre reguleringsendring for Detaljregulering Saurdalen.

Vedtak

Det vedtas reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for Saurdalen (16-27) som medfører følgende endringer i område B4:

  1. Felles veg legges om, noe som medfører justering av noen av tomtestørrelsene og at friluftsformål justeres i plassering, men ikke i areal.
  2. Byggegrense mot felles veg reduseres fra 4 til 2 m.
  3. Bestemmelsene for takform (§ 2), gesimshøyde (§2) samt garasjeplassering (§4) justeres.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Innsyn

Sakens dokumenter med saksforelegg med vedlegg, samt justert plankart, kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården. Du finner lenke til de samme dokumentene nedenfor.

Klageadgang

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Relaterte dokumenter