Kunngjøring  - reguleringsendring etter forenklet behandling- byggelinje og utnyttelsesgrad gnr 7 bnr 380

Rådmannen har på delegert fullmakt den 19.05.20 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet behandling i detaljreguleringsplan for Svanavågen industriområde gnr. 7 bnr. 196 mfl.  Endringene gjelder justering av byggelinje og utnyttelsesgrad. Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen annonsen står i avisen. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 –tre –år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården.

Relaterte dokumenter