Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering Midbrød gnr. 2 bnr. 7, 12 og 17.

Kommunestyret i Eigersund har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt Endring av detaljreguleringsplan for boliger gnr. 2 bnr. 7, 12 og 17 Løvågen, Eigerøy i møte den 18.05.20, sak 044/20.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring. Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Kunngjøring

Plankart med bestemmelser og saksframlegg er lagt ut på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund fram til den 01.07.20. Lenke til de samme dokumentene finnes nedenfor.

Relaterte dokumenter