Kunngjøring av mindre reguleringsendring for reguleringsplan for gnr. 21, bnr. 60 mfl. Svånes

Rådmannen har på delegert fullmakt den 15.05.20 vedtatt en mindre reguleringsendring for reguleringsplan for gnr. 21 bnr. 60 m.fl. Svånes:

Vedtak

Det vedtas reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for Svånes  (18-37) som medfører følgende endringer:

  • Justering av regulerte tomtegrenser.
  • Justering av veitrase.

Tidligere gjeldende plan for dette området oppheves fra i dag.

Vedtaket er fattet den 05.06.20 på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, jf. 12-14.

Innsyn

Sakens dokumenter med saksforelegg med vedlegg, kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården, samt på kommunens hjemmesider, under Teknisk og samfunn / Plankontor / Reguleringsplaner / Kunngjøringer. Du finner lenke til de samme dokumentene nedenfor.

Klageadgang

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 –tre –år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården.

Relaterte dokumenter