Detaljreguleringsplan for Sandbakkveien 20 gnr. 13 bnr. 69 mfl.

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 22.06.20, sak 091/20, å sende detaljreguleringsplan for Sandbakkveien 20 gnr. 13 bnr. 69 mfl. på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å rive dagens bolighus med uthus og at det kan oppføres tre bolighus og garasjeanlegg.

Merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no  innen den 15. september 2020. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter